Strona główna Teresin Można już składać wnioski o stypendia

Można już składać wnioski o stypendia

191
0
PODZIEL SIĘ
fot.pixabay

TERESIN Do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego. W przypadku uczniów szkół, w których rok szkolny rozpoczyna się 1 października, termin ten kończy się 15 października br. Dokumenty przyjmuje Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Teresin.

Wzorem lat ubiegłych uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a także wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego. Warunkiem koniecznym jest zamieszkiwanie ucznia na terenie Gminy Teresin – wyjaśnia Bogusław Bęzel, pełnomocnik ds. oświaty w gminie Teresin.

Pamiętajmy, że uprawnionymi do otrzymania stypendium są osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Z kolei, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota – 528 zł. Dla osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 701 zł.

Jak dodaje Bogusław Bęzel, maksymalna wysokość stypendium szkolnego za jeden miesiąc wynosi aktualnie 248 zł, minimalna – 100 zł. Wysokość stypendium socjalnego, określa w swej treści decyzja wójta gminy.

Wniosek o przyznanie stypendium można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Teresin, a także pobrać ze strony BIP Gminy Teresin http://bip.teresin.pl/ – informuje pełnomocnik, zaznaczając jednocześnie, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku. Są to: zaświadczenia dokumentujące dochody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, dokumenty potwierdzające dochody rodziców lub prawnych opiekunów z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a także aktualne zaświadczenie o bezrobociu z Powiatowego Urzędu Pracy oraz ewentualnym pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie / oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Należy również podać informację o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego lub zaświadczenie o stanie majątkowym ) – można ją uzyskać w Urzędzie Gminy Teresin lub oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego na terytorium Polski. Ponadto trzeba dołączyć zaświadczenia o spełnianiu innych kryteriów, np. że w rodzinie występuje niepełnosprawność itp., natomiast w przypadku uzyskiwania innych niż wymienione wyżej dochodów i niemożliwości ich udokumentowania, jak również w przypadku nieuzyskiwania dochodów – należy złożyć stosowne oświadczenie.

Wypłata stypendium nastąpi po otrzymaniu pozytywnej decyzji i po złożeniu stosownych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne np. podręczniki, przybory szkolne, pomoce naukowe itp. – informuje pełnomocnik.

Warto przypomnieć, iż wnioski po wypełnieniu powinny być potwierdzone przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, a także przez referat ds. obywatelskich w UG Teresin.

Marcin Odolczyk

fot.pixabay