Strona główna Kampinos Absolutorium dla wójta

Absolutorium dla wójta

127
0
PODZIEL SIĘ

KAMPINOS Radni na sesji Rady Gminy Kampinos 27 lipca zajęli się przede wszystkim udzieleniem wotum zaufania wójtowi za rok 2019 oraz udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu w minionym roku.

Przed tymi uchwałami radni dyskutowali nad „Raportem o Stanie Gminy Kampinos za 2019 rok”, który wcześniej został przedstawiony mieszkańcom pod konsultację. Następnie głosowano nad wotum zaufania dla wójta Moniki Ciurzyńskiej. Potem przedstawiony został projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok. Odczytana została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez wójta gminy Kampinos sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 rok. Potem przegłosowana została uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady o wykonaniu budżetu. Potem radni zapoznali się z opinią RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos. Na koniec odbyło się głosowanie. Radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi gminy.

Kolejne uchwały dotyczyły już spraw bieżących. Radni zajęli się uchwałą w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Potem były uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kampinos A, uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kampinos na lata 2020 – 2024 oraz nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Kampinos. Na koniec były sprawy finansowe – korekta budżetu oraz decyzja w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 rok.

BN

Fot. UG Kampinos