Strona główna Powiat WZNOWIENIE NABORU DO SŁUŻBY W POLICJI W 2020 ROKU

WZNOWIENIE NABORU DO SŁUŻBY W POLICJI W 2020 ROKU

309
0
PODZIEL SIĘ

Komendant Główny Policji wznowił postępowania kwalifikacyjne do służby w Policji, więc jeśli chcesz robić w życiu coś pożytecznego, nieść pomoc mieszkańcom powiatu sochaczewskiego i codziennie dbać o ich bezpieczeństwo, zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi.

Służba w Policji nie jest łatwa. Wymaga dużo poświęcenia, ale też dużo daje od siebie. Zanim założysz mundur, musisz jednak przejść przez kilka etapów rekrutacji. Nie wszystkim się to uda. Spróbuj jednak, bo na prawdę warto!

Pod koniec ubiegłego roku, Komendant Wojewódzki Policji z/s w Radomiu ogłosił rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w 2020 roku na terenie garnizonu mazowieckiego, w następujących jednostkach: Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku, Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu oraz komendach miejskich i powiatowych. Mamy jednak nadzieję, że wybierzesz Komendę Powiatową Policji w Sochaczewie. 

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2020 roku:  

 • 13 lipca
 • 16 września
 • 5 listopada
 • 30 grudnia

Kto ma szansę na służbę w Policji?

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeśli już  zdecydowałeś się na wstąpienie do naszej służby,  zgłoś się do Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 10. Pracownicy czekają na Ciebie w każdy poniedziałek, środę, czwartek i piątek od 7:30 do 15:30, a we wtorki od 7:30 do 17:00. 

Złóż niezbędne dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz.Urz. UE L z dnia 4 maja 2016 r.).

Pamiętaj, że w trakcie rekrutacji będziesz musiał okazać dowód osobisty i książeczkę wojskową (jeśli jesteś objęty ewidencją wojskową) na każdorazowe żądanie pracownika zajmującego się doborem do służby.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa złożysz w jednostce Policji właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie, na naszej stronie internetowej lub ze stron komend wojewódzkich i Komendy Głównej Policji.

Preferencje dotyczące kandydatów do służby w Policji w zakresie wykształcenia:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie,
  w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

Preferencje dotyczące kandydatów do służby w Policji w zakresie posiadanych umiejętności:

 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
 •  uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,
 • uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  łodzi  motorowej,
 • prawo jazy kat. „A” lub „C”.

W momencie złożenia dokumentów machina rusza! Rozpoczyna się Twój proces rekrutacji. Pamiętaj, że na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego musisz legitymować się dowodem osobistym – brak tego dokumentu nie pozwoli Ci na dalszy udział w procedurze.

Jak wyglądają kolejne etapy rektrutacji?

 • Test wiedzy.

Test ten składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Pytania dotyczą funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Test z wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Oznacza to, że każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu – z mniejszą lub większą ilością punktów. Z drugiej strony warto się przyłożyć i przypomieć sobie niektóre wiadomości, bowiem liczba punktów uzyskanych z testu wiedzy będzie miała wpływ na Twoje miejsce w ostatecznym rankingu. Na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie znajdziesz przykładowe pytania.

Test sprawności fizycznej

Przystępując do tego testu kandydat musi mieć dodatkowo przy sobie:

 • zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,
 • strój i obuwie sportowe.

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Wyniki zostają przeliczone na punkty.

Badania psychologiczne

Badania psychologiczne przeprowadzane są przez psychologów w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Badania te określą Twoje predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Policji. Test psychologiczny przeprowadzany jest metodą MultiSelect i składa się z następujących części: indywidualnego badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem, która dotyczy doświadczeń kandydata, jego postaw, a także predyspozycji do podjęcia służby w Policji oraz z podsumowania wyników badania i rozmowy. Za test psychologiczny możesz uzyskać maksymalnie 60 punktów. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy.

Gdyby jednak okazało się, że uzyskałeś negatywny wynik testu psychologicznego  – to do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu.

Rozmowa kwalifikacyjna

Ten etap ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z dwóch do czterech osób. Na ogół w skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej. Jej celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

Jeśli rozmowa wypadnie pomyślnie i etap zostanie zaliczony, zostaniesz skierowany na kolejny etap. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej zachowuje ważność przez rok od dnia jej przeprowadzenia.

Komisja lekarska

W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji.

Ankieta bezpieczeństwa osobowego

W trakcie procesu rekrutacji zostaniesz poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Druk możesz pobrać w naszej komendzie lub ze strony internetowej.

Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony “poświadczeniem bezpieczeństwa”. Nieuzyskanie takiego dostępu skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.

Lista rankingowa

Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji odnajdziesz informację jak punktowane są poszczególne etapy postępowanie kwalifikacyjnego, ile minimum trzeba uzyskać punktów na każdym etapie i jak powstają listy rankingowe. Zawarte są tam także informacje o możliwości zdobycia przez kandydatów dodatkowych preferencyjnych punktów. Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych punktowanych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty preferencyjne są sumowane. Kandydaci umieszczeni zostają na liście rankingowej w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów.

Jeśli z wynikiem pozytywnym ukończysz postępowanie kwalifikacyjne zostaniesz umieszczony na liście rankingowej. W przypadku, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość punktów, zostaniesz przyjęty do służby w Policji.

W przypadku, gdy zabraknie Ci punktów, masz szansę zostać przyjęty w kolejnych terminach, jednak nie później niż w terminie 1 roku od dnia przeprowadzenia w stosunku do Ciebie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu psychologicznego. W dalszym ciągu decydować o tym będzie suma uzyskanych przez Ciebie punktów.

Wierzymy, że Ci się uda, bo przecież cały czas będziemy trzymać za Ciebie kciuki.

Po przyjęciu do służby w naszej jednostce (pamiętaj, żeby w kwestionariuszu wpisać, że chcesz pełnić służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie) czeka Cię jeszcze kilkumiesięczne szkolenie podstawowe. Dużo się wtedy nauczysz i poznasz wiele osób, które tak jak Ty, pozytywnie przeszło cały proces rekrutacji.

A co po powrocie ze szkolenia?

Witamy Cię serdecznie w naszych szeregach. Pewnie będziesz miał obawy czy na pewno dasz sobie radę. Każdy z nas zaczynał kiedyś służbę, więc zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteś policjantem, który dopiero ukończył szkolenie podstawowe. Nie zostaniesz jednak sam. Będą nad Tobą czuwali koledzy i koleżanki z większym stażem służby.

Życzymy powodzenia!

fot.policja