Strona główna Iłów Sprawy duże i małe

Sprawy duże i małe

274
0
PODZIEL SIĘ

Ostatni tydzień maja w gminach powiatu sochaczewskiego upływa pod znakiem sesji rad gminy. Od chwili ogłoszenia pandemii większość gmin zawiesiła pracę radnych. Jeśli sesje odbywały się, to tylko krótkie i w naprawdę nie cierpiących zwłoki sprawach, które terminowo trzeba było załatwić. Uregulowania wymagają nie tylko sprawy finansowe, ale też dotyczące gospodarki odpadami, czy opieki nad zwierzętami.

Obecnie w gminach nazbierało się wiele spraw, które radni muszą załatwić, gdyż od tego zależą inwestycje i plany działania na najbliższe tygodnie.

­– Nie możemy dalej przekładać niektórych spraw w bliżej nieokreślony termin. To sprawy może nie tak naglące, ale wymagające uregulowania. Jak na przykład wolontariatu, czy określenia świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Są też uregulowania dotyczące przyjęcia regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminie, a także z uruchomieniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w naszej gminie – mówi Damian Jaworski, wójt gminy Rybno

Inwestycje i wydatki

W gminie Iłów radni są już po sesji. Od ogłoszenia pandemii to pierwsza sesja od chwili ogłoszenia pandemii koronawirusa. Poprzednia sesja odbyła się 25 lutego. Decyzją Sławomira Tomaszewskiego, przewodniczącego rady gminy Iłów, zawieszono do odwołania wszystkie spotkania radnych.

­– Zdecydowaliśmy wspólnie z moimi zastępcami, że nie będziemy zwoływać sesji do czasu, gdy nie uspokoi się sytuacja epidemiologiczna na tyle, aby można było spotkać się w szerszym gronie. Uznaliśmy, że ważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo naszej społeczności. Jednak jest wiele pilnych spraw, które już muszą znaleźć finał. Zaplanowaliśmy więc sesję na czwartek 21 maja w auli Jana Pawła II przy Szkole Podstawowej imienia Józefa Piłsudskiego w Iłowie. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju, ograniczoną powierzchnią auli  i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, sesja zgodnie z wytycznymi i bez udziału publiczności – mówi Sławomir Tomaszewski.

W trakcie sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Ta kwota w wysokości 1 030 850 złotych zaplanowana została w budżecie gminy na rok 2020. Kolejna uchwała finansowa dotyczyła zaciągnięcia kredytu na wykonanie inwestycji drogowych na ulicę Wyzwolenia w Iłowie, Kaptury – Wszeliwy oraz drogę w Lubatce.

Ponadto przyjęli uchwałę o udzieleniu wsparcia finansowego powiatowi sochaczewskiemu na modernizację drogi nr 3838W ­ Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice. Wsparcie gminne dotyczyć ma odcinków na terenie gminy Iłów. To kwota w wysokości 164 451 złotych. Wkład własny gminy pokryty będzie z zaciągniętego kredytu.

Z kolei sesja w Rybnie jest pierwszą w czasie pandemii. Odbyły się już w czasie pandemii zaplanowane sesje, choć w ograniczonym zakresie. Radni spotkali się tuż przed ogłoszeniem epidemii 11 marca. A potem 29 kwietnia i 12 maja. Ostatnia sesja z 25 maja jest trzecią przeprowadzaną bez udziału sołtysów i z zachowaniem dystansu społecznego.

Skarga i absolutorium

Swoje sesje zaplanowały też gminy Nowa Sucha i Młodzieszyn. Pierwsza z nich zaprasza radnych 27 maja. Poprzednia sesja odbyła się 26 marca już w warunkach epidemii i w ograniczonym zakresie. Rozpocznie się uroczystą mszą św. w kościele w Kurdwanowie o godzinie 10.30. Potem radni przeniosą się do sali Gminnego Ośrodka Kultury na część roboczą sesji, która rozpocznie się o godzinie 12.00.

W porządku obrad są m.in. uchwały w sprawie uznania za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi, uaktualnienie budżetu oraz wyrażenia przez radnych zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu, a także sprawy dotyczące ustalenia składu komisji gospodarczej rady gminy.

Z kolei sesja w gminie Młodzieszyn zaplanowana jest 28 maja o godzinie 14.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie. Jednym z najważniejszych punktów na sesji będzie przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok i debata na ten temat. Radni też przegłosują o udzieleniu wotum zaufania Monice Pietrzyk, wójtowi gminy Młodzieszyn, zatwierdzeniu sprawozdań za 2019 rok oraz udzieleniu absolutorium wójtowi za ubiegły rok. To tradycyjnie pierwsza gmina w powiecie, która zamyka ubiegły rok budżetowy.

Następnie radni dokonają korekty Wieloletniej Prognozy Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2020-2033i bieżącej uchwały budżetowej. W porządku obrad sesji jest też podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w tym roku oraz sprawy związane z odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Młodzieszyn.

W większości gmin jednym z punktów było też uchwalenie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. Ta uchwała co roku jest przez gmin aktualizowana.

Bogumiła Nowak

Fot. Archiwum