Strona główna Teresin Radni o odpadach

Radni o odpadach

96
0
PODZIEL SIĘ

Rada Gminy Teresin wprowadziła zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Podjęto też uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

Ze szczegółami uchwał zapoznała radnych Joanna Szymańska, kierownik Referatu Mienia i Środowiska. Jak się okazuje, do regulaminu wprowadzono kilka zapisów, które wynikają ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.

Wśród najistotniejszych należy wymienić przejęcie przez samorząd obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pojemniki lub worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym – mówi. Trzeba podkreślić, iż ta usługa oczywiście związana będzie z dokonywaniem przez właścicieli nieruchomości odpowiedniej opłaty.

Jak segregować?

Regulamin określa minimalną pojemność do zbierania odpadów zmieszanych, której wysokość zależy od liczby domowników. Na jednego mieszkańca danego gospodarstwa domowego przypadać będzie co najmniej 60-litrowy pojemnik. Z tym że, na każdą 1 – 2 osoby przypada pojemnik dwukrotnie większy, czyli 120 l. W związku z tym, liczbę oraz wielkość pojemników należy dostosować do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz do ilości wytwarzanych odpadów.

Jak informuje Urząd Gminy Teresin, do selektywnego zbierania odpadów przeznaczone są worki oznaczone konkretnymi kolorami: niebieskim – papier, tektura, żółtym – metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, zielonym – szkło, brązowym – odpady biodegradowalne.

Odpady selektywne  będą odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmiot do tego uprawniony nie rzadziej niż raz na 8 tygodni (z wyłączeniem bioodpadów, które będą zbierane raz na 2 tygodnie). Popiół z palenisk przydomowych trzeba będzie samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – dodaje Joanna Szymańska.

Dodajmy, iż konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Teresin wynika ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami uchwały Rada Gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, przedmiotowego regulaminu, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Odbiór odpadów

Druga z podjętych przez teresiński samorząd uchwał określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

W dokumencie doprecyzowano, że na terenie gminy obowiązuje system selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jakie odpady będą odbierane, minimalną pojemność pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz częstotliwość ich odbierania – mówi Joanna Szymańska.

I tak, jeśli chodzi o budynki jednorodzinne odpady mają być odbierane w miesiącach od IV do X z częstotliwością raz na 2 tygodnie, z kolei, w okresie od XI do III – raz na 4 tygodnie, natomiast z budynków wielorodzinnych od IV do X – raz na tydzień, a w okresie od XI do III – raz na 2 tygodnie.

Pamiętajmy też, iż takie odpady jak przeterminowane leki oddawać należy do pojemników w wyznaczonych aptekach. Zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, stare opony, chemikalia, czy też odpady budowlane i wielkogabarytowe można samodzielnie przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Warto jeszcze zaznaczyć, iż przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez PSZOK, mieszkańcy mogą zgłaszać do Urzędu Gminy w Teresinie pod numerem tel. 46 861 38 15 lub e-mail: urząd.gminy@teresin.pl.

Marcin Odolczyk

Fot.Pixabay