Strona główna Iłów Wojewoda unieważnił obniżenie pensji wójta

Wojewoda unieważnił obniżenie pensji wójta

669
0
PODZIEL SIĘ

 

 Wojewoda mazowiecki, Konstanty Radziwiłł unieważnił uchwałę z 19 grudnia ubiegłego roku o obniżeniu o połowę pensji Jana Kwaśniewskiego, wójta gminy Iłów. Uznał tę uchwałę jako niedostatecznie umotywowaną prawnie. Radni mogą, jeśli zechcą, zaskarżyć decyzję wojewody do NSA lub ją zaakceptować. Na podjęcie ustosunkowania się do decyzji wojewody mają 30 dni.

Radni Gminy Iłów większością głosów (9 do 6) zdecydowali, że od 1 kwietnia pensja wójta miałby w wynosić 4880 złotych brutto – w tym płaca zasadnicza 3400 złotych, dodatek funkcyjny 100 złotych, dodatek specjalny 700 złotych i dodatek za wysługę lat 20 procent pensji zasadniczej, czyli 680 złotych. Radni obcięli też wójtowi dodatek funkcyjny i specjalny.

 Wbrew prawu

 Według wojewody uchwała ta jest sprzeczna z prawem. Jego zdaniem brak w uchwale pełnego, prawidłowego i wyczerpującego uzasadnienia. Radni argumentowali, że przyczyną obniżki uposażenia wójta jest brak współpracy z większością rady i podejmowanie decyzji budżetowych bez uzgodnienia z radą.

W ocenie wojewody Konstantego Radziwiłła, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym do rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.

„W myśl art. 36 ustawy o samorządzie gminnym wynagrodzenie ma być stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Wójtowi, jako pracownikowi samorządowemu, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (…) zasadniczą kwestią, jaka pojawia się w niniejszej sprawie jest rozstrzygnięcie, czy w ramach kompetencji rady gminy do ustalania wysokości wynagrodzenia wójta, mieści się także możliwość podjęcia uchwały, w której wynagrodzenie takie zostanie ustalone w wysokości niższej, niż przewidywała to poprzednio obowiązująca uchwała w przedmiocie wynagrodzenia wójta” – stwierdza Konstanty Radziwiłł w piśmie z 22 stycznia.

Zabrakło uzasadnienia

Według Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego do rady gminy należy ustalanie wysokości wynagrodzenia pracownikowi samorządowemu i jej zmiana. Rada gminy jest uprawniona do oceny jakości pracy świadczonej przez wójta. Według ustawy o samorządzie gminnym w przypadku zatrudnienia wójta nie odnoszą się przepisy z Kodeksu Pracy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, regulujące wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Nadzór prawny nie ma tu na celu ochrony praw pracownika, lecz ochronę interesów państwa i zapewnienie legalności działania organów samorządu terytorialnego. Kompetencja nadzorcza wojewody znajduje swoje umocowanie bezpośrednio w art. 171 Konstytucji RP.

„Brak uzasadnienia takiej uchwały, bądź posłużenie się jedynie ogólnymi stwierdzeniami na poparcie podjętego rozstrzygnięcia, naraża samorządowy organ uchwałodawczy na zarzut arbitralności, podjęcia decyzji oderwanej od oceny pracy wójta gminy” – zaznacza wojewoda. Jego zdaniem nie wskazano, na czym polega brak współpracy z radą gminy i jakie są obszary nieobjęte współpracą   oraz z czego wynika wymóg określonej współpracy. Brak tego zdaniem Konstantego Radziwiłła uniemożliwia ocenę prawną uchwały.

Unieważniając uchwałę radnych wojewoda mazowiecki zaznaczył, że gminie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty doręczenia, wnoszona za pośrednictwem organu, który skarżone orzeczenie wydał.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułFerie w rysunkach
Następny artykułNie ma kto wywieźć