Strona główna Teresin Przeciw nałogom

Przeciw nałogom

327
0
PODZIEL SIĘ

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie kontynuacji w roku 2020 dwóch programów mających na celu walkę z uzależnieniem. Pierwszy z nich zakłada zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, drugi dotyczy przeciwdziałania narkomanii.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wiąże się z działaniami zainicjowanymi w latach ubiegłych, a zgodnych z kierunkami zawartymi w aktach prawnych. Podstawowe regulacje prawne dotyczące polityki wobec alkoholu zawarte są w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jednak to samorząd gminny odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i wdrażaniu zaleceń ustawowych. Zadania w tym zakresie wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, działalność wychowawczą i informacyjną, ograniczanie dostępności do alkoholu, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywanie alkoholu i ich usuwanie. W gminnym preliminarzu wydatków na rok 2020 związanych z realizacją programu uwzględniono łączną kwotę 190 tys. zł, z czego najwięcej, bo 41 tys. zł pochłonie funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych. Niewiele mniej, 39 tys. zł zapisano na organizację kolonii profilaktyczno-terapeutycznych. Warto przy tym zaznaczyć, że finansową podstawę realizacji GPPiRPA stanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z kolei na realizację drugiego z przyjętych programów – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 przeznaczono 40 tys. zł. Wśród przewidywanych wydatków z tym związanych jest dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy terapeutycznej oraz umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych, organizowane dla pedagogów, psychologów czy nauczycieli (2 tys. zł), jak również funkcjonowanie punktu konsultacyjnego (6 tys. zł), organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (12 tys. zł), a także prowadzenie zajęć wychowawczych i socjoterapeutycznych (12 tys. zł) i zakup materiałów edukacyjnych (8 tys. zł).

Dodajmy, że podobnie, jak we wcześniej wymienionym programie, ten również dotyczy działań długofalowych na terenie gminy Teresin.

Marcin Odolczyk

fot.pixabay