Strona główna Powiat POTRZEBA ZMIAN W FUNKCJONOWANIU URZĘDU PRACY

POTRZEBA ZMIAN W FUNKCJONOWANIU URZĘDU PRACY

619
0
PODZIEL SIĘ

Rozmowa z Marleną Kowalską, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie

Od września 2019 roku kieruje pani Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie. Wcześniej związana była pani z sochaczewską placówką terenową KRUS-u. Skąd pomysł na taką zawodową zmianę?

Pomysł na zmianę „kiełkował” u mnie od jakiegoś czasu. Podczas trzyletniej pracy w Placówce Terenowej KRUS, gdzie byłam kierownikiem, zyskałam kompetencje i poznałam specyfikę pracy urzędu. Chcąc podejmować nowe wyzwania postanowiłam zmierzy

się z nowym stanowiskiem, na którym wykorzystuję już zdobyte doświadczenie. Świadomość potrzeby zmian funkcjonowaniu w PUP, zmiany jego wizerunku oraz konieczność wdrożenia w nim nowych rozwiązań otworzyły przede mną nowe możliwości rozwoju i pracy na rzecz lokalnej społeczności, co jest mi szczególnie bliskie.

Można zauważyć pierwsze drobne zmiany w funkcjonowaniu urzędu, usprawniające jego funkcjonowanie. Pojawił się profil urzędu na facebooku, powstał punkt obsługi cudzoziemców, zmieniono godziny pracy i obsługi interesantów.

Pierwsze miesiące pracy w Urzędzie były skoncentrowane na obserwacji funkcjonowania urzędu i przygotowaniu do wprowadzania zmian, o których pani wspomniała. W dobie Internetu to media społecznościowe są największym przekaźnikiem informacji, i najprostszą drogą dotarcia do osób zainteresowanych, dlatego konieczne było utworzenie profilu Urzędu na   facebooku i dostosowanie do bieżących standardów komunikacji z interesantami. Jeżeli chodzi o punkt obsługi ds. cudzoziemców to, jego stworzenie było moim głównym celem. Wpłynie to na płynność załatwiania spraw formalnych dotyczących zatrudnienia cudzoziemców (wydawanie oświadczeń i decyzji) i usprawni pracę naszym pracownikom. Dzięki temu rozwiązaniu, wszelkie sprawy z tym związane są procedowane w jednym miejscu, bez konieczności obiegu dokumentów od pracownika do pracownika, oszczędzając tym samym czas interesantów. W tym zakresie obowiązki pracowników placówki zostały podzielone w taki sposób, że część nich zajmuje się bieżącą obsługą wniosków, koncentrując się na kontroli poprawności złożonych dokumentów, zaś pozostali odpowiedzialni będą za wydawanie stosownych decyzji i oświadczeń.

Konieczność zmiany godzin pracy Urzędu była podyktowana tym, iż z usług placówki korzystają nie tylko bezrobotni, co pozwoliło na stworzenie warunków na kontakt z PUP-em pozostałych interesantów.

Jakie wyzwania i priorytety postawiła sobie pani w nowym miejscu pracy na ten rok, ale i na kolejne lata?

Głównym wyzwaniem jest dla mnie odczarowanie negatywnego wizerunku PUP-u i pokazanie jego „ludzkiej” twarzy. A zapewniam, że istnieje. Głównym elementem jest wypracowanie takiego mechanizmu współpracy naszej placówki z interesantami, aby zadowolenie i poczucie z dobrze wykonanej obsługi było równe dla każdej ze stron. Zawsze kierowałam się mottem „traktuj drugiego człowieka w taki sposób, w jaki sam chciałbyś być traktowany”. Kieruję się tym w życiu prywatnym i zawodowym. Ta dewiza sprawdza się w naszej pracy i jest to dostrzegane przez interesantów. Mamy im służyć pomocą oraz wiedzą. Chciałabym, aby Urząd Pracy stał się przyjaznym miejscem.

Większość osób kojarzy PUP z obsługą bezrobotnych, ale tak do końca nie jest.

Zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jest nie tylko udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w jej znalezieniu, ale m.in. pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników. W 2019 r. do PUP-u wpłynęło 4 134 oferty pracy, które złożyło 492 pracodawców. Zorganizowaliśmy targi pracy oraz 8 giełd pracy. Kolejnym zadaniem Urzędu jest, współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i  informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych. Zajmujemy się także badaniem i analizowaniem sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w tym realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ważną kwestią jest także, jak wspomniałam wcześniej, współpraca z pracodawcami. W roku 2019 roku podczas realizacji zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleń (tj. finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy) podpisano umowy z 15 pracodawcami, w ramach których ze szkoleń skorzystało 269 pracowników tych firm oraz 3 pracodawców. Powyższe zadania, które wymieniłam to tylko część pracy, którą się zajmujemy.

No właśnie, sprawy związane z obsługą cudzoziemców to znaczna część Waszej pracy.

– Od jakiegoś czasu w naszym powiecie można zauważyć wzrost liczby obcokrajowców na terenie naszego powiatu. Z roku na rok tendencja jest wzrostowa. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie wpłynęło 13 928 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz oświadczenia podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego (w analogicznym okresie roku 2018 było 11 891 oświadczeń). Ponadto wpłynęło 3 901 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wniosków o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z czego 1 751 wnioski zostały umorzone ze względów na braki proceduralne (pracodawcy nie złożyli oświadczeń podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej). W 2018 roku takich wniosków było 3 274.

Powyższe dane pokazują, z jakim ogromem pracy mierzą się urzędnicy PUP-u, z czego osoby nie związane z codziennym funkcjonowaniem Urzędu nie zdają sobie sprawy.

Na ostatnim, grudniowym posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy przyjęto podział środków Funduszu Pracy na realizację aktywnych form na 2020 rok. Na które działania przeznacza się najwięcej pieniędzy?

Obserwując poprzednie lata, największym zainteresowaniem cieszą się staże, roboty publiczne, szkolenia oraz dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej. Stąd decyzja, aby najwięcej środków z budżety na rok 2020 przeznaczyć na te właśnie formy wsparcia. Chciałabym jednak zauważyć, że są również inne możliwości uzyskania pomocy, takie jak np. refundacja kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska pracy, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, prace społecznie użyteczne czy prace interwencyjne. Zakres możliwej pomocy jest naprawdę duży, dlatego zachęcam osoby zainteresowane do odwiedzenia Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie i zasięgnięcia informacji, których chętnie każdemu udzielimy.

Korzystacie też z programów unijnych.

Tak. Niezmiennie będzie to kontynuowane w 2020 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie w bieżącym roku realizować będzie dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem pierwszego jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim. Zaś drugi projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej.

W ramach tych projektów planujemy realizację takich form wsparcia jak pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

I na zakończenie, gdyby pokrótce mogła pani powiedzieć jak kształtuje się sytuacja na rynku pracy w naszym powiecie.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosiła – 1 624 osoby, w tym 841 kobiet. W porównaniu do miesiąca poprzedniego liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 25 osób.

W grudniu do rejestracji przystąpiły 222 osoby, wśród których: 39 osób otrzymało prawo do zasiłku, w tym: 18 kobiet; 29 osób po raz pierwszy uzyskało status osoby bezrobotnej, w tym: 14 kobiet; 193 osoby po raz kolejny (od 1990 r.) powróciły do rejestracji, w tym: 88 kobiet; 127 osób zamieszkałych na wsi, w tym: 60 kobiet.

Z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 247 osób z tego: 141 osoby w związku z podjęciem pracy, w tym: 92 kobiety,; 65 osób z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i 17 osób w związku z dobrowolną rezygnacją ze statusu bezrobotnego.