Strona główna Powiat Budżet 2020 dla powiatu uchwalony

Budżet 2020 dla powiatu uchwalony

379
0
PODZIEL SIĘ

Osiemnastoma głosami „za” i przy jednym „wstrzymującym się” Rada Powiatu w Sochaczewie przyjęła budżet na rok 2020. Podczas dwunastej w tej kadencji sesji, 19 grudnia br., radni niemalże jednomyślnie uchwalili plan dochodów i wydatków, który jak zaznaczyła starosta Jolanta Gonta jest rekordowy i niesie ze sobą duże możliwości inwestycyjne.

W powiatowym budżecie zaplanowano dochody w łącznej kwocie 95 980 342, 84 zł oraz wydatki równe 99 289 312 00 zł. Różnica wynosząca wartość 3 308 969, 24 zł zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Starosta sochaczewski Jolanta Gonta podsumowując projekt budżetu podkreśliła, iż jest on dobry i perspektywiczny zapewnia stabilność w postaci środków na bieżące funkcjonowanie powiatu, a jednocześnie zapewnia harmonijny jego rozwój. Zabezpieczone są w nim środki na kontynuację rozpoczętych projektów, zakupy inwestycyjne, realizację nowych zaplanowanych zadań, m.in. dalsze modernizacje dróg powiatowych, poprawę infrastruktury szkolnej, kontynuację działań związanych z budową nowej przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie, ale też tak bardzo oczekiwanej budowy tunelu w Teresinie. Łącznie w budżecie na inwestycje zapisano ponad 18,6 mln zł, co stanowi ok. 19 % wydatków ogółem. Wśród tej kwoty są również środki na inwestycyjne przeznaczone na wkłady własne. Pozwolą one na pozyskanie również w roku 2020 zewnętrznych dotacji, z których powiat dotychczas umiejętnie korzysta.

Zanim Rada przegłosowała uchwałę budżetową, zebranym przedstawiony został projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego; projekt uchwały budżetowej powiatu sochaczewskiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem; zapoznano się z opiniami komisji stałych; opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej oraz o projekcie budżetu; swoje stanowisko w sprawie opinii Komisji przedstawił też Zarząd Powiatu. Projekt uchwały budżetowej oraz uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2025 przedstawiła radnym Teresa Pawelak, skarbnik powiatu.

Wchodząc w szczegóły przyszłorocznego planu, to na same inwestycje drogowe przeznaczono kwotę ponad 8,4 mln zł. Zabezpieczono wkład własny w celu pozyskania środków rezerw na rozbudowę obiektu mostowego na rzece Bzurze (1 050 000 zł). Budżet przewiduje środki w wysokości ponad 1,3 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowych, w tym: dotyczącej budowy przeprawy mostowej na Bzurze, przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej z linią kolejową Warszawa – Kunowice (tunel w Teresinie), a także rozbudowy drogi powiatowej – ul. Inżynierskiej w Sochaczewie oraz rozbudowy drogi powiatowej Rybno – Żdżarów. W budżecie na rok 2020 zabezpieczono wkład własny w łącznej wysokości ok. 1,3 mln zł w złożonym wniosku o dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych planowanych inwestycji tj. przebudowy budynku gospodarczego ZS RCKU w Sochaczewie na potrzeby archiwum, przebudowy budynku gospodarczo-dydaktycznego na cele oświatowe, przebudowy kotłowni węglowej na gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie.

Około 2 mln zł zarezerwowano na budowę boiska przy LO im. F. Chopina w Sochaczewie, a 3,5 mln zł na budowę dwóch nowych budynków przeznaczonych na funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach.

Warto również zaznaczyć, iż plan wydatków zakłada zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 100 tys. zł na zakup karetki pogotowia dla sochaczewskiego Szpitala Powiatowego.

Ponadto, w ramach realizacji Powiatowego Budżetu Obywatelskiego zapisane zostały zadania dotyczące budowy „Zielonego Patio”, czyli adaptacji dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce   wypoczynku przy sochaczewskim „Ogrodniku” (ponad 342,5 tyś zł) oraz na budowę Powiatowej Strefy Sportu, czyli 17 siłowni zewnętrznych, zlokalizowanych we wszystkim gminach naszego powiatu (ok. 400 tys. zł). To tylko część z zaplanowanych na przyszły rok inwestycji powiatowych. Do kolejnych zaliczyć można choćby modernizacje powiatowych dróg, to jest m.in. rozbudowę ul. Trojanowskiej w Sochaczewie (etap III), drogi Rybno – Józin, drogi, czy choćby przebudowę ul. Głowackiego w Sochaczewie. – Zdecydowana większość tych inwestycji jest możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy samorządem powiatowym a samorządem miejskim gminnymi czy innymi instytucjami państwowymi . Wzajemne działanie skutecznie przyczynia się do rozwoju całego powiatu, poszczególnych jego gmin. Trzeba dodać, że źródłem finansowania powiatowych zadań inwestycyjnych będą bowiem zarówno środki własne, ponad 8,8 mln zł, jak pozyskane, a tych w przyszłorocznym budżecie przewidujemy na poziomie ponad 9,8 mln zł – informowała starosta Jolanta Gonta.

Należy przy tym zaznaczyć, iż złożone zostały wnioski do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację takich dróg powiatowych jak: Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice (ul. Wyzwolenia), drogi Szymanów – Skrzelew, remont drogi Erminów – Rybno, drogi Wężyki – Rybno, a także drogi w Matyldowie w gminie Rybno. Rozpatrzenie w/w wniosków zaplanowane jest na luty br.

 – Dziękuję Radzie Powiatu za podjęcie uchwał dotyczących zarówno Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak i budżetu na rok 2020. Tak, to z pewnością budżet rekordowy, który niesie za sobą istotne możliwości inwestycyjne. Na pewno w dalszym ciągu będziemy składać wnioski, by móc realizować kolejne zadania. Dla Zarządu Powiatu polityka prorozwojowa jest niezwykle ważna, tak jak i bardzo ważne są oczekiwania i potrzeby mieszkańców całego powiatu sochaczewskiego – podkreślała starosta Jolanta Gonta.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie