Strona główna Teresin Rada przyjęła program

Rada przyjęła program

370
0
PODZIEL SIĘ

Rada Gminy Teresin podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. Głównym jego celem jest realizacja spójnego programu na rzecz rodzin z terenu gminy ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w zakresie opieki nad dzieckiem.

Szczegółowe założenia dotyczą zarówno wsparcia materialnego ubogich rodzin z dziećmi zagrożonych np. bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz z problemem niepełnosprawności i długotrwałej choroby, jak również wsparcia rodzin zagrożonych patologią oraz rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych, a także wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Finansowanie przyjętego na najbliższe trzy lata programu odbywać się będzie w ramach środków budżetu Gminy Teresin oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. Warto zaznaczyć, że realizatorami programu są: GOPS, Urząd Gminy, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespół interdyscyplinarny, placówki oświatowe i kulturalne, Policja, Niepubliczne ZOZ w Teresinie, Paprotni i Szymanowie, PCPR w Sochaczewie, PUP oraz organizacje pozarządowe. Zgodnie z wymogami ustawowymi, jego realizacja będzie przedkładana Radzie Gminy do końca marca każdego roku.

odol