Strona główna Teresin Nowe stawki podatku

Nowe stawki podatku

418
0
PODZIEL SIĘ

Podczas piętnastej sesji w tej kadencji Rada Gminy (29.10) jedenastoma głosami „za” i przy jednym wstrzymującym się, przegłosowała nowe stawki podatku od nieruchomości na rok 2020. Taka decyzja ma zapewnić wzrost środków w budżecie gminnym celem   przyszłorocznych wydatków. To pierwszy od lat wzrost tych stawek.

I tak, 0,94 zł (było 0,88 zł) od 1m2 powierzchni wyniesie podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków. Z kolei od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników wodnych zapłacimy 4,80 zł (było 4,54 zł) od 1 ha powierzchni.

W przyszłym roku wyższa będzie też stawka (0,49 od 1m2 zamiast 0,33 zł) powierzchni podatku od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego.

Stawka podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszaną (obejmujące wyłącznie te rodzaje budowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tychże gruntów upłynęły 4 lata, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego) wynosić będzie 3,15 zł (dotychczas 2,98 zł) za 1 m2.

Nową stawkę od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalono na poziomie 0,80 zł za 1 m2 (było 0,73 zł). Wzrasta wysokość podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotychczas wynosiła ona 22,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. W 2020 roku będzie to 23,85 zł od 1 m2.

Jeśli chodzi o stawkę podatku od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, za   1m2 powierzchni użytkowej zapłacimy 11,18 zł (było 10,59 zł). Zmianie uległa także stawka podatku od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z 4,61 zł od 1m2 na 4,85 zł za 1 m2.

Z kolei, podatek od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego podatek wynosić będzie nie jak dotychczas 5,10 zł a 7,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Jedynie na dotychczasowym poziomie utrzymana została stawka podatku od budowli. Nadal wynosić będzie 2% ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Marcin Odolczyk

fot.pixabay