Strona główna Teresin Ekologiczne wsparcie

Ekologiczne wsparcie

354
0
PODZIEL SIĘ

Rada Gminy Teresin przyjęła Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla swojego terenu i zaktualizowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Stanowi on strategiczny dokument, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Teresin, co najmniej do 2020 roku.

Opracowanie to przyczynić się ma do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, czyli zagadnień determinujących kierunki rozwoju zarówno Polski jak i Europy.

Oprócz korzyści w skali makro, docelowo PGN ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy, a zaplanowane w nim działania mają na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii. Warto zaznaczyć, iż celem strategicznym wynikającym z planu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20 % do 2020 w stosunku do roku bazowego 2009 na terenie Teresina i okolic. Natomiast celami szczegółowymi są zarówno systematyczna poprawa jakości powietrza atmosferycznego, poprzez redukcję lokalnej emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, jak też zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz redukcja zużytej energii finalnej.

Opracowany projekt wcześniej poddany został procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Dodajmy, iż w ramach PONE przewiduje się wsparcie finansowe inwestycji związanych z: wymianą starych pieców i kotłów o niskiej sprawności, wykorzystujących paliwa stałe na inne możliwe źródła ciepła, termomodernizacją budynków oraz zastosowaniem technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Marcin Odolczyk

fot.pixabay