Strona główna Brochów Budżet bez zarzutu

Budżet bez zarzutu

492
0
PODZIEL SIĘ

Nadzwyczajna sesja w gminie Brochów 9 października poświęcona była głównie sprawom finansowym gminy. Podsumowane zostało pierwsze półrocze 2019 roku. Przekazana opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wskazuje, że nie ma żadnych zastrzeżeń do realizacji budżetu i wszystkie działania prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mieszkańcy nie powinni narzekać na rozrzutność władz.

– Mamy dobry, stabilny budżet. Zachowana jest płynność finansowa, pomimo wielu inwestycji i wydatków, jakie mamy w gminie. Największym przedsięwzięciem obecnie obok dróg jest przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie, a w jego ramach powstaje m.in. siedziba nowego Urzędu Gminy. To kosztowne zadanie jednak spowoduje, że gmina nasza będzie sprawnie funkcjonować, a mieszkańcy docenią te działania z biegiem czasu – stwierdził Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.

 Zachowana równowaga

Pierwsze półrocze w ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie prezentuje się bardzo dobrze. Tym samym gmina Brochów otrzymała ocenę pozytywną za ten okres. Planowane dochody w gminie wyniosły w pierwszym półroczu 21 253 979,50 zł. Realizacja natomiast planów dochodów sięgnęła 12 032 323 zł. To w sumie ponad 56 procent wprowadzonych do budżetu pieniędzy. Z tego prawie 2 mln zł osiągnięto w dochodach majątkowych, w których stopień realizacji wyniósł ponad 72 procent planowanych dochodów.

– To bardzo dobry wynik, jak na półrocze, i świadczy o sumienności w kształtowaniu budżetu – stwierdziła Monika Błaszczak, odczytująca uzasadnienie opinii RIO.

Również po stronie wydatków zachowany został umiar i rozsądek. Planowane wydatki miały wynieść 23 093 979,50 zł. Wydatkowano w pierwszym półroczu bieżącego roku 12 799 907,49 zł, co stanowi prawie 5 procent z wydatków. Również po stronie wydatków majątkowych zrealizowano najwięcej, bo prawie 62 procent planu.

Co prawda wyniki informacji z przebiegu wykonania budżetu różnią się z tymi przedstawionymi dla RIO, ale zmiany te wynikają z przesunięć finansowych spowodowanych dotacjami. Te zostały wprowadzone do budżetu już po sporządzeniu sprawozdania i ujęte dopiero w raporcie do RIO. Takie różnice są dopuszczalne.

Izba obrachunkowa przyjęła też jako dopuszczalny deficyt budżetowy. W pierwszym półroczu zamknął się on kwotą 767 584,49 zł. Cały roczny deficyt zaplanowano do wysokości 2 440 000 zł. Wygląda na to, że przy dobrych staraniach samorządu gminnego deficyt może być sporo mniejszy.

Na 30 czerwca 2019 roku gmina posiada 7 699 055,50 zł długu, z tego 4,8 mln zł to kredyty i pożyczki, a pozostała kwota obligacje komunalne. Nie ma jednak w tych kwotach wymagalnych zobowiązań, które wymagałyby natychmiastowego uregulowania.

Warto przy tym zaznaczyć, że w kwocie zadłużenia są też zobowiązania dotyczące spłaty realizowanych inwestycji, które systematycznie są regulowane.

Przesunięcia i korekty

Zmiany spowodowane wprowadzeniem dodatkowych środków finansowych, wpłyną też na realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na projekty z Erasmusa+   gmina dostała dodatkowe środki na ten rok i kolejne dwa lata. W sumie to 108 322 zł.

Również sprawa związana z realizacją dokumentacji technicznej i geodezyjnej drogi 705, która ma być przebudowana i zmodernizowana na odcinku ponad 2 km, otrzymała dodatkowe wsparcie w kwocie ponad 235 tys. zł. Realizacja jednak tej drogi nie nastąpi zbyt szybko. Jak zaznaczyła Wioletta Dobrowolska – sekretarz gminy Brochów, procedury są długotrwałe i skomplikowane. To zatem nie tylko opracowanie dokładnych planów i specyfikacji, ale też sprawdzenie wszystkich danych. Mieszkańcy Konar, gdzie droga ma być naprawiana oraz pobliskiego skrzyżowania, które ma stać się rondem, jednak się niecierpliwią. Na plus tym opóźniającym się według nich działaniom może przemawiać fakt, że droga po realizacji ma być wykonana perfekcyjnie.

Radni przegłosowali też korektę obecnego budżetu do końca roku. Na ten rok całość dochodów planowanych ma zamknąć się kwotą 21 685 236,31 zł, a wydatków 24 417 201,18 zł. Oczywiście po uwzględnieniu zmian wnikających z dotacji i przesunięć w wydatkach.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak