Strona główna Sochaczew miasto ZWiK usprawnienia gospodarkę wodno-ściekowa Sochaczewa

ZWiK usprawnienia gospodarkę wodno-ściekowa Sochaczewa

463
0
PODZIEL SIĘ

Magdalena Kaczorowska, Prezes Zarządu „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o. w rozmowie o podziemnych sieciach, systemie kontroli oraz inwestycjach Spółki do końca bieżącego roku.

Wszyscy wiedzą, że Sochaczew ma rozwiniętą sieć wodociągową i kanalizacyjną. Czyli, że każdy mieszkaniec miasta może z niej korzystać.
Oczywiście, po to przecież była budowana i po to mamy nowoczesną, spełniająca najwyższe standardy krajowe i unijne oczyszczalnię ścieków.
To wystarczy wpiąć się do właściwej sieci i gotowe? Woda popłynie do naszego kranu, a ścieki do oczyszczalni?
Nie tak szybko. Najpierw trzeba dokonać pewnych formalności. Wszystko musi być zgodne z prawem. Podłączenie do miejskiego wodociągu lub sieci kanalizacji sanitarnej obwarowane jest odpowiednimi przepisami. Przede wszystkim jednak pierwszym krokiem powinna być wizyta w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w celu pobrania warunków technicznych budowy przyłącza.
Ale taka budowa przyłącza kosztuje, a potem trzeba za wszystko płacić. A tego nikt nie lubi.
Jeżeli dana nieruchomość wywozi ścieki za pomocą taboru asenizacyjnego i w ilości ścieków, które mają odzwierciedlenie w zużyciu wody, a nie tylko 3m3 lub 6 m3 raz w roku, to ZWiK ma zdecydowanie lepszą ofertę, zarówno pod względem finansowym i z korzyścią dla środowiska. Oczywiście budowa przyłącza pociąga za sobą koszty inwestycyjne, ale dla tej wygody myślę, że warto.
W zasadzie wszyscy powinni o tym wiedzieć. Ale Spółka ma zdaje się problem z mieszkańcami, którzy dokonują nielegalnego odprowadzania nieczystości bytowych do kanalizacji deszczowej, wprowadzają wody opadowe do kanalizacji sanitarnej lub odprowadzają ścieki do kanalizacji ZWiK bez uprzednio zwartej umowy.Takie przypadki niestety się zdarzają. Art. 9.1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków mówi, że „zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”. Niektórzy myślą jednak, że są bardzo sprytni i obejdą prawo.
Pobieranie wody z sieci lub odprowadzanie ścieków bez posiadania umowy ze „ZWiK-Sochaczew” jest nielegalne i stanowi przestępstwo. Mówi o tym art. 28 ust. 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wpięcie deszczówki do kanalizacji sanitarnej, np. rynien, również jest przestępstwem. Wody opadowe najlepiej jest zgromadzić na terenie swojej nieruchomości i wykorzystywać do podlewania roślin. Kanalizacja deszczowa, która jest wybudowana w pasie drogowym, służy przede wszystkim odwodnieniu pasa drogowego. Podrzucając wody odpadowe do sieci ZwiK, powodują wygenerowanie kosztów. Każdy metr sześcienny, który trafi na oczyszczalnię, zostanie poddany procesowi oczyszczania ścieków. Dlatego też podjęliśmy skuteczną walkę z tym zjawiskiem i działamy na terenie całego miasta. Przeprowadzamy kontrole, wykonujemy kamerowanie i zadymianie kanałów. Dlatego też każdy, kto ma włączone wody opadowe do sieci ZWiK, powinien natychmiast wykonać odcięcie. Kary w tym zakresie są dotkliwe. Kilka przypadków jest zgłoszonych do prokuratury i wyznaczone są już pierwsze sprawy karne. Wyroki z pewnością będę podane do wiadomości publicznej.
Spółka deleguje w teren swoich przedstawicieli, którzy przeprowadzają kontrole nieruchomości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Co sprawdzają?
Przede wszystkim sposób odprowadzania nieczystości, czy jest umowa z miejską Spółką, czy nie ma nielegalnych podłączeń do którejkolwiek z sieci. Każda interwencja służb kończy się spisaniem protokołu, który opisuje zastany stan – czy właściciel nieruchomości spełnia swe obowiązki, czy też jest w konflikcie z prawnymi zapisami. I tak właśnie docieramy też do tych, którzy swoje ścieki wpuszczają beztrosko do kanalizacji deszczowej, rzek, rowów, ale również do sieci, bez uprzednio zawartej umowy ze ZWiK. A jak wspomniałam wcześniej, są na to sankcje. Ścieki nie mogą być odprowadzane do rzek, każdy z nich korzysta.
Czy można bez żadnych formalności wykonać przyłącze do kanalizacji deszczowej?
Niestety nie można bez zgody właściciela sieci wykonać wpięć i jakichkolwiek zmian. Trzeba przede wszystkim uzyskać zgodę właściciela danej sieci na wykonanie włączenia. Właściciele tych nieruchomości, którzy nielegalnie pozbywają się nieczystości płynnych, działają nie tylko na swoją czy Spółki szkodę, ale też szkodzą sąsiadom i ogólnie rzecz biorąc środowisku.
Nie będziemy tu dzisiaj piętnować konkretnych przypadków, ale apelujemy do mieszkańców Sochaczewa, żeby współpracowali z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.
Tak, zapraszamy mieszkańców miasta, by zgłaszali do siedziby Spółki nie tylko zamiar budowy przyłącza, ale także fakt rozpoczętej już jego budowy. Należy pamiętać również o tym, że konieczne jest dokonanie odbioru technicznego oraz podpisanie umowy na odprowadzenie ścieków czy dostawę wody. Taka sama procedura dotyczy przyłączy wodociągowych. Każdy nielegalny pobór wody lub nielegalny zrzut ścieków rzutuje na całość działania systemu. Często zdarzają się przypadki nienależytego wykonania przyłączy i wówczas nie możemy dokonać odbioru. Prace związane z budową przyłączy muszą być wykonywane przez osoby do tego uprawienie i firmy posiadające kwalifikacje.
A co, jeśli ktoś złapie sąsiada na nielegalnym odprowadzaniu ścieków?
Prosimy, by zgłosił to nas, pod numer 662-296-467 lub na adres e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl To obowiązek zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, bo dlaczego mamy płacić za kogoś i na dodatek dawać się truć?
Pani Prezes, te kontrole to rutynowe działania, ale nie skupiacie się tylko na nich. Spółka pracuje pełną parą i ma w zanadrzu kolejne inwestycje.
W trakcie realizacji jest budowa sieci wodociągowej w ulicy Wodociągowej wraz z przejściem pod rzeką Bzurą w dzielnicy Chodaków. Działania te są podyktowane złym stanem technicznym infrastruktury wodnej oraz koniecznością zlikwidowania sieci wodociągowej podwieszonej pod mostem w ulicy Mostowej.
Do końca roku przewidujemy zakończenie robót przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Spartańskiej wraz z przyłączami w pasie drogowym – zakończenie kanalizacji w ulicy od wysokości za Iglotexem do końca ulicy Spartańskiej, w sumie 359 m. Dodatkowo planujemy jeszcze wykonać wymianę i przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Polnej o łącznej długości ok. 542 m. To kolejne inwestycje, których celem jest poprawa i usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej Sochaczewa, a co za tym idzie, również życia mieszkańców.
Dziękuję, Pani Prezes za rozmowę i życzę, by wszystkie inwestycje przebiegały sprawnie, a rzetelnych klientów przybywało.