Strona główna Iłów Ubyło najuboższych w gminie

Ubyło najuboższych w gminie

498
0
PODZIEL SIĘ

Na terenie gminy Iłów w ciągu 2018 roku poprawiła się nieznacznie sytuacja w grupie najuboższych mieszkańców. Do tej poprawy przyczyniła się lepsza koniunktura gospodarcza i organizowane w gminie prace sezonowe. Ubyło również przez rok rodzin korzystających ze świadczeń na dzieci.

Na początku zagrożonych ubóstwem było 480 osób. Natomiast pod koniec 2018 roku – 469 mieszkańców. Na poprawę sytuacji miał m.in. wpływ gminny program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W jego ramach sfinansowane były posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolu, a także pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłków i żywności dla najuboższych mieszkańców. Programem w tym zakresie objętych było 380 osób. W tej grupie 206 skorzystało z posiłku, 235 otrzymało zasiłek celowy, a jedna świadczenie rzeczowe. Natomiast z programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa”, w formie produktów żywnościowych, skorzystało 538 osób. Gmina pokryła też roczne koszty pobytu dwóch osób w domach pomocy społecznej, a także przygotowała dokumentację dla kolejnych dwóch, aby mogły trafić do zakładu opiekuńczo-leczniczego. W rodzinach zastępczych na terenie gminy Iłów w ubiegłym roku znajdowało się czworo dzieci.

W sumie w 2018 roku udzielono różnych form pomocy i wsparcia 749 osobom z terenu gminy. Przy czym 140 mieszkańców skorzystało wyłącznie z pracy socjalnej. Świadczenie przyznano 340 osobom i rodzinom. W gronie korzystających z pomocy było 530 osób poniżej kryterium dochodowego i 79 powyżej tego kryterium. GOPS wypłacił stałe zasiłki 23 osobom, a 10 okresowe. Natomiast opiekuńcze 5 osobom. Ponadto 129 rodzinom przyznano zasiłki celowe, w tym 42 z bezzwrotnego zasiłku celowego, specjalnego. Dodatkowo gmina ufundowała pomoc rzeczową dla 14 mieszkańców, którzy ukończyli 90 lat oraz 3 stulatków. GOPS przekazał nową odzież dla 25 rodzin i bezpłatnie użyczył sprzęt rehabilitacyjny ośmiu osobom.

Nieznacznie zmniejszyła się również ilość rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych i dodatków. Na początku roku 2018 było to 410 rodzin, a na koniec roku o 25 rodzin mniej.

W ciągu roku wypłacono w formie zasiłków 1 203 274 złotych, w tym najwięcej, bo blisko 800 tysięcy złotych na świadczenia opiekuńcze. Na terenie gminy Iłów zmniejszyła się też ilość świadczeń wychowawczych 500+. Z początkiem 2018 roku korzystały z nich 472 rodziny, a na koniec roku już tylko 458. W ubiegłym roku 8 mieszkańców gminy o bardzo niskich dochodach otrzymało dodatek mieszkaniowy. Najniższy wyniósł 91,13 złotego, a najwyższy 282,64 złotego. W sumie na ten cel wydatkowano 11 605,26 złotego. Trzem osobom o najniższych dochodach wypłacono też dodatki energetyczne na łączną kwotę 424,27 złotego.

BN

Fot. Bogumiła Nowak