Strona główna Teresin Wszyscy poparli Wójta

Wszyscy poparli Wójta

455
0
PODZIEL SIĘ

Decyzją Rady Gminy Teresin wójt Marek Olechowski otrzymał absolutorium za rok 2018. Sesja, podczas której odbyło się głosowanie nad uchwałą w tej sprawie, miała miejsce w ubiegły czwartek 27 czerwca. „Za” głosowali wszyscy spośród jedenastu obecnych tego dnia radnych.

Głosowanie nad projektem uchwały absolutoryjnej stanowiło najistotniejszy punkt 9. sesji Rady Gminy Teresin, która odbyła w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura”.

Pozytywna ocena

Udzielając absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu, Rada pozytywnie oceniła pracę wójta w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków samorządu. Podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa, która nie wniosła zastrzeżeń, co do realizacji budżetu gminy za 2018 rok.

Uchwała dotycząca absolutorium jest jedną z priorytetowych, jaką podejmuje Rada Gminy w ciągu roku budżetowego. Jej podjęcie poprzedziło zapoznanie się przez radnych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią RIO, informacją o stanie mienia gminy oraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Budżet gminy w 2018 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 60 158 399,73 zł, zaś wydatków w wysokości 72 328 407,73 zł. Udało się wykonać dochody na kwotę 58 529 571,04 zł, co stanowi 97,29 procenta, zaś wydatki w wysokości 70 120 306,72 zł, co stanowi 96,95 procenta. 2018 rok zamknął się deficytem w wysokości 11 590735,68 zł.

W realizacji planu dochodów i wydatków bardzo pomogli mi nasi radni, ale też powiatowi, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i szkół, pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy naszych miejscowości. Wszystkim im dziękuję za współpracę. Pamiętajmy, że choć na poszczególnych sesjach Rady Gminy decyzje podejmowane są z reguły jednomyślne, to jednak na spotkaniach komisji poprzedzających obrady niejednokrotnie trwają burzliwie dyskusje – mówił wójt Marek Olechowski zaraz po otrzymaniu absolutorium.

Raport o stanie gminy

Zanim doszło do głosowania nad najważniejszą uchwałą, wójt Olechowski przedstawił zebranym raport o stanie gminy. Przypomnijmy, od obecnej kadencji organów gminy stosuje się art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, który przewiduje obowiązek wójta przedstawienia tego typu sprawozdania. Raport stanowi zestawienie najważniejszych danych o gminie i obejmuje podsumowanie działalności wójta za ubiegły rok. Zainteresowani mieszkańcy mogą poznać treść dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.teresin.pl.

– Zebrano tu informacje, dane statystyczne, a także analizy i zestawienia, które pozwalają w maksymalnie zobiektywizowany sposób przyjrzeć się zmianom, jakie zachodzą w różnych aspektach życia naszej gminy. W sposób zwięzły przedstawiono w dokumencie, jak samorząd realizuje nałożone na niego obowiązki – wyjaśnia wójt Olechowski.

W porządku obrad sesji absolutoryjnej była też debata nad ww. raportem, a zaraz potem Rada Gminy również jednogłośnie udzieliła wójtowi wotum zaufania.

Marcin Odolczyk

Fot. teresin.pl