Strona główna Iłów Zaproszenie na debatę

Zaproszenie na debatę

528
0
PODZIEL SIĘ

 Na sesji Rady Gminy Iłów, która odbędzie się 27 czerwca, Jan Paweł Kraśniewski, wójt gminy Iłów, przedstawi raport o stanie gminy. Raport to nowa instytucja prawna, wprowadzoną na mocy przepisów ustawy o samorządzie gminnym, po raz pierwszy w historii gmin w tym roku. Jest to podsumowanie gminy Iłów w roku 2018.

Raport będzie rozpatrywany podczas sesji, na której radni zajmą się udzieleniem absolutorium wójtowi gminy. Przed uchwałą nad raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata, w której oprócz radnych będą mogli zabrać głos mieszkańcy gminy Iłów. W debacie może zabrać głos 15 osób, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Mieszkaniec, który chce uczestniczyć i wypowiadać się w debacie, musi złożyć do przewodniczącego Rady Gminy Iłów pisemne zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu. Wnioski trzeba dostarczyć najpóźniej dzień przed debatą.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności składania zgłoszeń. Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Gminy Iłów, przy ul. Płockiej 2, w  Biurze Obsługi Mieszkańca lub sekretariacie urzędu (pok. nr 15) oraz na stronie internetowej Urzędu. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy Iłów przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania wójtowi Gminy.

BN

fot. archiwum