Strona główna Powiat Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy

Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy

397
0
PODZIEL SIĘ

W marcu tego roku dobiegła końca 4-letnia kadencja członków Powiatowej Rady Rynku Pracy. Tymczasem, starosta Jolanta Gonta powołała nową a powołania członkom na pierwszym posiedzeniu wręczał Tadeusz Głuchowski, wicestarosta sochaczewski.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Do zakresu jej działań należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie a także ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

W skład Rady wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy oraz przedstawiciele samorządów powiatowego, miejskiego i gminnych.

Od wręczenia nowych powołań rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyło się w minioną środę, 19 czerwca w Starostwie Powiatowym. Skład Rady tworzą: Tadeusz Głuchowski, Marek Fergiński, Anna Kołecka, Jan Kraśniewski, Mariusz Lewandowski, Danuta Radzanowska, Tadeusz Szymańczak oraz Jan Wosik.

Pierwszym punktem obrad było dokonanie wyboru przewodniczącego Rady. Bez żadnych głosów sprzeciwu przy pełnej aprobacie na to stanowisko zaproponowano Tadeusza Głuchowskiego, który był przewodniczącym Rady także w poprzedniej kadencji. Decyzją członków punkt dotyczący wyboru wiceprzewodniczącego został przeniesiony na kolejne obrady.

W programie posiedzenie PRRP znalazł się punkt dotyczący podziału środków Funduszu Pracy przyznanych na realizację aktywnych form w 2019 roku. Przesunięć, zgodnie z argumentacją dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztofa Wasilewskiego dokonano dostosowując do aktualnego zapotrzebowania na dane formy aktywizacji. Dużym zainteresowaniem cieszą się bowiem studia podyplomowe czy roboty publiczne oraz staże.

Dyrektor PUP przedstawił też aktualną sytuację na rynku pracy, wskazując m.in. efektywność zatrudnienia w naszym powiecie, która jest jedną z najlepszych w kraju i wynosi 88,98 procenta, gdzie średnia krajowa to 84,96 procenta. – Od stycznia następuje systematyczny spadek bezrobocia. Stopa bezrobocia wynosi u nas za kwiecień 5,9 procenta i jest ona od 20 lat najniższa – mówił Krzysztof Wasilewski.

Dla przykładu stopa bezrobocia za kwiecień w Polsce wynosiła 5,6%, na Mazowszu 4,7. A to oznacza, że w rejestrze PUP w Sochaczewie jest około 2,2 tysięcy osób.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie