Strona główna Rybno Pieniądze zdominowały Radę

Pieniądze zdominowały Radę

545
0
PODZIEL SIĘ

Ponad 20 uchwał podjęli radni gminy Rybno podczas poświątecznej sesji Rady Gminy. Podsumowano wydatki w podległych gminie jednostkach oraz zaplanowano wydatki na rok bieżący pod kątem spłaty zobowiązań i koniecznych inwestycji. Nie tylko drogi są w gminie Rybno priorytetem, ale także wydatki remontowe na szkołę i remizy strażackie, czego domagają się od lat strażacy.

Mamy bardzo pracowity czas realizowania wielu spraw związanych z inwestycjami, głównie drogowymi. Od poprzedniej sesji Rady Gminy Rybno w marcu mieliśmy trzy zebrania komisji, w tym jedno wyjazdowe, które miało ocenić stan dróg na naszym terenie. Chcemy zakupić kruszywo do naprawy dróg. Utwardzane też będą drogi destruktem. Mamy na stanie 350 ton destruktu, a staramy się o dodatkowe 300 ton na renowacje dróg – wspomniał Damian Jaworski, wójt gminy Rybno.

Podsumowania i plany

Na sesji sprawozdanie złożył asp. szt. Marcin Kiełbasiński, kierownik posterunku w Młodzieszynie, przedstawiając stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w podległych mu gminach Młodzieszyn, Rybno oraz Brochów w ubiegłym roku. Na tym tle Rybno wypada jako gmina dość spokojna i z niewielką ilością groźnych przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu. To sporadyczne przypadki. Najczęstsze są tu drobne kradzieże i wybryki chuligańskie. Nie było też w ubiegłym roku żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przy okazji przedstawiony został nowy dzielnicowy w gminie Rybno. Obowiązki te pełni obecnie sierż. Konrad Sowiński.

Również bezpieczną jest gmina Rybno pod względem pożarowym. Choć, jak się okazuje, gminne jednostki OSP oczekują zwiększenia doinwestowania w sprzęt i koszty szkoleń. Zwłaszcza, że OSP w Rybnie i Jasieńcu są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i muszą spełniać określone wymogi.

Jeśli chodzi jednak o bezpieczeństwo pożarowe, to na 1698 zdarzeń i interwencji na terenie powiatu sochaczewskiego w gminie Rybno były tylko 62 takie działania. Zanotowano 19 pożarów, 40 zagrożeń innego typu i pozostałych, mniejszych interwencji. Straty pożarowe na terenie gminy sięgnęły kwoty 228 tysięcy złotych, a w przypadku pozostałych zagrożeń 80 tysięcy złotych. Nie było też ofiar śmiertelnych, co jest pocieszające i wskazuje na znaczną poprawę bezpieczeństwa.

Podsumowano ponadto osiągnięcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie, która na tle powiatu sochaczewskiego należy do ścisłej czołówki.

Nie jest nam łatwo, ale udało nam się dzięki zakupom nowości doprowadzić do wzrostu czytelnictwa. W ubiegłym roku przybyło 450 czytelników, to prawie o 15 procent więcej do poprzedniego okresu. Udało się też, mimo skromnych środków, zorganizować 47 różnych imprez – poinformował Albert Szułczyński, dyrektor placówki.

Swoje sprawozdanie za rok 2018 przedstawiła Regina Sołtysiak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie, dołączając wykaz potrzeb na rok bieżący. Radni zapoznali się też z oceną realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Rybno oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem. Wszystkie uchwały zapadły jednogłośnie.

Budżet, statut i diety

W trakcie sesji radni dokonali poprawki w zapisach uchwały o zmianie statutu Gminy Rybno z 11 marca. Wynikały one z korekty i uściślenia do przyjętych nowych przepisów dotyczących samorządów. Jak zaznaczono we wniosku, drobne błędy ortograficzne, interpunkcyjne oraz w zapisie numeracji nie mają wpływu na treść zapisów prawnych gminy. Jednak ta kwestia musi być zaznaczona, że w przypadku zmiany spowodowanej błędami wymagana jest językowa korekta.

Uaktualniona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy oraz obecny budżet. W WPF zmniejszono dochody bieżące o około 23 tysiące złotych. Jednocześnie zwiększono dochód majątkowy na inwestycje o 145 tysięcy złotych. Z tej kwoty w gminie zdecydowano się przeznaczyć 95 tysięcy złotych na przebudowę dachu w Szkole Podstawowej w Rybnie.

– Dach jest pilną potrzebą i ten remont nie może dłużej czekać. Stąd taka a nie inna decyzja, i zwiększenie deficytu – wspomniał wójt Rybna. Po korekcie dochody gminy w 2019 roku wyniosą 17 715 961,41 złotego, a wydatki 13 972,902,18 złotego.

W związku ze zmianami budżetowymi radni uchwalili też stawki swoich diet. Przewodniczący rady ma miesięczny ryczałt w wysokości 1000 złotych. W przypadku nieobecności następują potrącenia. Natomiast wiceprzewodniczący oraz przewodniczący poszczególnych komisji   220 zł. Natomiast radni 200 zł. Stawka liczona jest od jednego posiedzenia. Radni byli zgodni we wszystkich sprawach.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak