Strona główna Sochaczew gmina Zakład komunalny na plusie

Zakład komunalny na plusie

544
0
PODZIEL SIĘ

Gminne Zakłady Gospodarki Komunalnej potrafią dobrze gospodarować swoimi budżetami. Przykładem tego może być zakład w gminie Brochów, który nie korzysta z funduszy gminnych i w ostatnich latach wypracowuje nadwyżkę środków obrotowych. To wynik sumiennego i bardzo oszczędnego gospodarowania tej firmy.

– Co roku wygospodarowujemy pieniądze w budżecie GZGK. Nie są to jednak realnie widoczne kwoty. Ta nadwyżka to zapis księgowy, który pozwala na płynne gospodarowanie naszym budżetem i wynika z prawidłowej realizacji zadań. Gdybyśmy tej nadwyżki nie mieli wpisanej, to potrzebne byłoby wsparcie z gminy na bieżącą działalność. Nadwyżka środków obrotowych za rok 2018 wyniosła 90 938,94 złotego – mówi Artur Krawczyk, dyrektor GZGK w Brochowie.

Pracują na wynik

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie zajmuje się nie tylko uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody pitnej czy odbiorem i oczyszczaniem ścieków, ale także utrzymaniem w czystości terenów gminnych. W zakres jego działalności wchodzi także koszenie poboczy, zbieranie popiołów, wycinka krzaków oraz drobne naprawy dróg i uzupełnianie oznakowań.

Po podsumowaniu roku okazało się, że plan przychodów, który wyniósł w 2018 roku milion złotych, został przez GZGK w Brochowie zrealizowany w ponad 95 procentach i wyniósł prawie 952 tys. zł. Najwięcej, bo blisko 948 tys. zł firma pozyskała ze sprzedaży wody i ścieków oraz obioru ścieków socjalno-bytowych, a pozostałą kwotę z innych wpływów.

Natomiast wydatki wyniosły nieco ponad 937,5 tys. zł. Najwięcej zakład kosztował zakup energii oraz wynagrodzenia – w sumie ponad 0,5 mln zł. Pozostałe koszty płacone przez zakład, to zakup materiałów eksploatacyjnych, naprawy i remonty pomp, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi telekomunikacyjne i różne ryczałty.

Przychody ze sprzedaży usług wodno-kanalizacyjnych w gminie co roku rosną, ale też rosną koszty. To wynika z rozbudowy infrastruktury mieszkalnej i całości gminy. Można to porównać rok do roku. I tak w 2012 roku przychód w sumie wyniósł 834 702 złotych, a po 6 latach już 951 886 złotych. Proporcjonalnie wzrosły też wydatki na zakup wody, energii elektrycznej i płace, a także inne usługi – z 860 942 złotych w 2012 roku na 937 552 złotych w ubiegłym roku. Jednak w tym dziale są jednego roku wzrosty, a w innym spadki. Tu ma również wpływ oszczędne gospodarowanie wodą przez indywidualnych odbiorców – dodaje Artur Krawczyk.

Oszczędzają wodę

Generalnie w gminie Brochów, choć rośnie ilość sprzedanej wody i koszty odbieranych ścieków, to w rozbiciu na mieszkańca wypada mniej. I tak w 2013 roku indywidualni odbiorcy zakupili 84,6 tys. m3 wody. Potem wskaźnik zakupów sukcesywnie rósł do 2016 roku. W 2017 nastąpił duży spadek zakupów. W 2018, wyjątkowo bardzo suchym mieszkańcy gminy pobrali 110,6 tys. m3 wody. Tendencja jest podobna w przypadku firm. W sumie w gminie zakupiono w 2013 roku 95,6 tys. m3, a 5 lat później już 124,4 tys. m3 wody. GZGJ też dostarczał dodatkowo wodę odbiorcom beczkowozami. W tym dziale też zanotowano wzrost potrzeb. Jak jednak zaznaczono, wynika on z tego, że ostatnie lata były wyjątkowo suche. Czy tak będzie w bieżącym roku, to trudno ocenić.

Polityka racjonalnego użytkowania wody to również prace modernizacyjne i remonty. W 2018 roku w gminie zakupiono 126 wodomierzy dla mieszkańców wsi Konary, Brochów, Janów i Malanowo za ponad 7 tys. zł. Na bieżący rok przewidywany jest zakup aż 200 wodomierzy.

Prowadzone są też stałe remonty bieżące. W 2018 roku oprócz nich GZGK wyremontował dodatkowo przepompownię znajdującą się przy drodze 705, koło skrzyżowania na Lasocin. Wymieniono uszkodzone elementów wewnętrzne i wprowadzono nadzór elektroniczny, który umożliwia bieżące śledzenie prac pomp oraz uzyskanie szybkiej informacji o uszkodzeniach, zaniku prądu i poziomie ścieków. Razem wydatkowano na te prace ponad 28 tys. zł.

Prace remontowe objęły też oczyszczalnię ścieków w Janowie, gdzie wymieniono i naprawiono pompy za ponad 18 tys. zł.

GZGK zakupił w minionym roku za 14 tys. zł nowy samochód T5, który pozwoli gminnym serwisantom docierać na czas w sprawach awarii i naprawy urządzeń.

 Potrzebne są inwestycje

Kolejne lata, jak zaznacza Artur Krawczyk, to opracowany cykl zadań. W 2019 roku zaplanowane są remonty przepompowni, wymiana uszkodzonych hydrantów, automatyki na przepompowni oraz zakup sprzętu, naprawa węzłów wodociągowych i przegląd studzienek grawitacyjnych. W następnych latach będzie też kontynuowana wymiana wodomierzy i przeglądy szczelności kanalizacji oraz bieżące naprawy węzłów wodociągowych oraz wymiany pomp i innych urządzeń.

– Niestety wszystkie wydatki sukcesywnie co roku będą rosnąć ze względu na ceny materiałów, a także energii elektrycznej czy też kosztów utylizacji odpadów. Na takie wydatki musimy być przygotowani w gminie – zaznacza Artur Krawczyk.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak