Strona główna Powiat Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

619
0
PODZIEL SIĘ

Dobiegła końca kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sochaczewie, która powołana została w 2015 roku przez starostę Jolantę Gonta na 4-letni okres urzędowania. We wtorek, 26 marca, w Starostwie Powiatowym odbyło się ostatnie jej posiedzenie.

Przypomnijmy, Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Do zakresu jej działań należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie, a także ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Wspierali rynek pracy

W skład Rady wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy oraz przedstawiciele samorządów powiatowego, miejskiego i gminnych.

Skład kończącej kadencję Rady tworzyło 10 osób, byli to: Tadeusz Głuchowski, Witold Antuszewicz, Helena Bajurska, Marek Fergiński, Anna Kołecka, Mariusz Lewandowski, Danuta Radzanowska, Piotr Szymański, Jan Wosik. Radzie przewodniczył wicestarosta sochaczewski Tadeusz Głuchowski, a funkcję wiceprzewodniczącego pełnił Marek Fergiński, zastępca burmistrza Sochaczewa. W czasie czterech lat członkowie PRRP odbyli 15 spotkań roboczych, wydali ok. 40 opinii z zakresu polityki rynku pracy.

W części roboczej ostatniego posiedzenia, przed przystąpieniem do opiniowania proponowanych planów działania Powiatowego Urzędu Pracy na 2019 rok, planów szkoleń, podziału środków na poszczególne programy oraz zasad ich realizacji, Krzysztof Wasilewski – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawił informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie w ubiegłym roku.

Bezrobocie spada

 Stopa bezrobocia, która w powiecie sochaczewskim wynosi obecnie 6,3%, plasuje nas wśród powiatów o najniższym bezrobociu w województwie mazowieckim.

Według stanu podsumowującego rok 2018 liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie na dzień 31 grudnia wyniosła 2082 osoby i była niższa o 300 osób, porównując do stanu na koniec roku 2017. Kobiety stanowiły 51,7% ogółu zarejestrowanych, 14,3% to młodzież do 25 roku życia, 552 osoby to bezrobotni powyżej 50 roku życia, 52,6% ogółu bezrobotnych stanowili mieszkańcy wsi. W minionym roku w PUP zarejestrowało się ogółem 3267 osób (o 105 mniej niż w 2017r.), w tym 613 po raz pierwszy. Jednocześnie w omawianym okresie wyłączono z ewidencji 3567 bezrobotnych, 1689 osób z powodu podjęcia pracy, co stanowiło 47,4% ogółu wykreślonych z ewidencji, nadal najczęstszą przyczyną wyłączenia z rejestru bezrobotnych było niepotwierdzenie gotowości do pracy, z tego powodu status bezrobotnego utraciło 955 osób.

Będą szkolenia

Dyrektor kolejny raz podkreślił, że aktywizacja osób trwale bezrobotnych jest coraz trudniejsza. Przy dobrej koniunkturze gospodarczej i większej podaży pracy, w ewidencji pozostają głównie osoby, które mają największe problemy z jej znalezieniem ze względu na różne deficyty: brak kwalifikacji, brak doświadczenia, problemy zdrowotne, obowiązki opiekuńcze, problemy komunikacyjne, długi okres pozostawania bez pracy, co skutecznie demotywuje itp. Takie osoby wymagają długiego i intensywnego procesu doradczego, doszkolenia i pokierowania na rynku pracy. Mając to na uwadze, w oparciu o opinie lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej i konkretne zapotrzebowanie pracodawców, PUP przygotował Plan Szkoleń na 2019 r. Będą to np. szkolenia operatorów sprzętu do robót ziemnych, sprzedawca-kasjer z kursem komputerowym ECDL BASE, prawo jazdy kat. C i szereg dokształceń indywidualnych po wskazaniu celowości szkolenia.

W bieżącym roku Urząd Pracy otrzyma z Funduszu Pracy ok. 300 tys. zł mniej środków finansowych przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych niż było to planowane z końcem poprzedniego roku. Ostatecznie będzie to kwota 1 343 214,56 zł. Zwiększeniu ulegną zaś środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z 2 804 385,44 zł na 3 015 663,22 zł.

Ostatnie posiedzenie PRRP było także okazją do wyrażenia wzajemnej wdzięczności za dotychczasową współpracę. Podziękowania członkom rady w imieniu starosty Jolanty Gonta złożył wicestarosta Tadeusz Głuchowski. Także dyrektor PUP Krzysztof Wasilewski skierował do wszystkich słowa uznania za życzliwość i zrozumienie dla problematyki rynku pracy.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPomoc dla Kundelka
Następny artykułPołożyli elewację Lidla