Strona główna Teresin Dotacje na zabytki

Dotacje na zabytki

411
0
PODZIEL SIĘ

Z budżetu Gminy Teresin mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, wówczas gdy dany obiekt znajduje się na terenie gminy i jednocześnie wpisany jest do Rejestru Zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków.

To jedne z podstawowych kryteriów, które określają zapisy w uchwale podjętej przez Radę Gminy Teresin. Dokument szczegółowo określa zasady udzielania dotacji na sfinansowanie tego typu prac.

O środki na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, może ubiegać się każdy podmiot zobligowany do finansowania tychże prac. Dotacja z budżetu gminy może być udzielona w wysokości do stu procent łącznych nakładów koniecznych na wykonanie danych prac lub robót budowlanych przy jednym zabytku. Wedle przyjętego dokumentu udzielenie dotacji nastąpi na podstawie złożonego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. We wniosku należy podać informacje dotyczące m.in. danych ubiegającego się o wsparcie, dane zabytku, wykaz uzyskanych pozwoleń, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji prac lub robót budowlanych, oraz szczegółowe informacje o tych pracach. Konieczne będzie też podanie terminów, jak i harmonogramu prac wraz z kosztorysem i wskazaniem przewidywanych źródeł finansowania.

Wnioski o udzielenie dotacji powinny być złożone do wójta gminy Teresin do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma zostać udzielona dotacja. Jednakże wnioski o dotacje na rok 2019 złożone do 31 maja br., na podstawie podjętej uchwały, zostaną rozpatrzone do 30 czerwca br. Wójt po otrzymaniu takiego wniosku, w pierwszej kolejności dokona jego sprawdzenia pod względem formalnym, następnie zaopiniuje go co do zakresu prac, przyjętych rozwiązań technicznych i wysokości wnioskowanej dotacji, po czym przedłoży wniosek do rozpatrzenia przez Radę Gminy.

Marcin Odolczyk

fot.pixabay