Strona główna Powiat IV sesja Rady Powiatu

IV sesja Rady Powiatu

729
0
PODZIEL SIĘ
fot. archiwum Expressu Sochaczewskiego

Po raz czwarty w tej kadencji obradowała Rada Powiatu. W czwartek, 21 marca podjęto szereg decyzji. Poruszane tematy dotyczyły m.in. zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, realizacji przez powiat programu „Aktywny samorząd”, a także określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

Rada uregulowała zagadnienia oświatowe, kwestie zmiany składów i organizacji prac komisji. Zapoznano się ze sprawozdaniami, głównie dotyczącymi obszaru działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Z uwagi na fakt, wystąpienia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym szpitala za 2017 rok, dyrektor szpitala Wiesław Nawłatyna realizując obowiązek nałożony przepisami ustawy przedłożył Radzie Powiatu „Program Naprawczy Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”. Zebranym przedstawił jednocześnie obecną sytuację szpitala, podkreślając, że jest ona trudna i wymagająca sporego nakładu pracy. Jak sam przyznał, w swojej pracy musiał zmierzyć się z wieloma problemami, między innymi napiętą sytuacją ze związkami zawodowymi, choć ta została tymczasowo uspokojona. Jak przyznał: – W obliczu wielu problemów związanych także m.in. z deficytem kadrowym szpitala i brakiem wystarczających środków finansowych przyjąłem strategię partnerskich rozmów, wybrałem drogę ewolucyjną, bez piętrzenia emocji, bez zamieszania, krok po kroku starałem się iść do przodu. W wielu płaszczyznach się to udało, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Sytuacja w szpitalu jest trudna – mówił dyrektor Nawłatyna, po czym potwierdził złożenie rezygnacji ze stanowiska dyrektora z dniem 31 marca. Zgodził się jednak pełnić obowiązki do czasu wyboru swojego następcy. – To absolutnie moja osobista decyzja – wyjaśnił radnym.

Podczas sesji Rada Powiatu dokonała zmian m.in. w uchwale dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Podjęto też uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu i ich przewodniczących. Tym samym, na stanowisku przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Tadeusza Głuchowskiego zastąpiła Anna Ulicka. Z kolei funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego objął Józef Chocian, zastępując w ten sposób Andrzeja Kierzkowskiego.

Podejmując kolejną uchwałę Rada uznała za bezzasadną skargę jednej z mieszkanek powiatu na działalność starosty sochaczewskiego w sprawie dotyczącej zasypania rowu na działce w miejscowości Kaźmierów.

W trakcie obrad radni jednogłośnie wyrazili zgodę na przystąpienie powiatu sochaczewskiego do realizowanego z sukcesami od kilku lat przez PCPR w Sochaczewie programu „Aktywny Samorząd”. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zasadniczym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Będzie on finansowany z dodatkowo otrzymanych środków PFRON. Samorząd na częściowe pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu otrzyma do 6,5 % środków wydatkowanych na realizację zadań.

Dalsza części IV sesji miała charakter sprawozdawczy. Zebrani wysłuchali sprawozdań dotyczących m.in. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat za rok 2018, ubiegłorocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jak również z realizacji Powiatowego Programu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie sochaczewskim. Przedstawione zostało też sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za ubiegły rok oraz z realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

fot.archiwum