Strona główna Teresin Zwalczając zjawisko narkomanii

Zwalczając zjawisko narkomanii

443
0
PODZIEL SIĘ

 Informowaliśmy wcześniej o przyjęciu przez Radę Gminy Teresin Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, tym razem chodzi o tegoroczny Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Teresińscy samorządowcy również jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie jego przyjęcia.

Określone ustawowo zadanie wymaga od samorządu stworzenia, preliminowania w budżecie i wdrożenia strategii opartej o stałe, wieloletnie, zabezpieczone finansowo oddziaływania: informacyjne, edukacyjne, interwencyjne i terapeutyczne. Jedną z niezbędnych form oddziaływań instytucjonalnych jest wdrażanie kompetentnych, merytorycznie rekomendowanych programów profilaktycznych.

W gminie Teresin zadania objęte programem obejmują przede wszystkim zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, a także udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej. Do takich zadań należy ponadto prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Środki do realizacji programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Łączną wartość wydatków na wykonanie zadań wynikających z programu zaplanowano na 32 tys. zł, z czego najwięcej, bo 10 tys. zł przewidziano na organizację i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Z kolei na prowadzenie zajęć wychowawczych i socjoterapeutycznych zapisana jest kwota 8 tys. zł, zaś na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego 6 tys. zł. Reszta wydatków związana jest z dofinansowaniem szkoleń i kursów specjalistycznych oraz zakupem materiałów edukacyjnych.

Profilaktyka na terenie gminy ma eliminować czynniki ryzyka zarówno w poszczególnej osobie, jak i w jej otoczeniu społecznym oraz wzmacniać czynniki, zapewniające prawidłowy i bezpieczny rozwój. Natomiast nie da się ukryć, że tworzenie świadomości prozdrowotnej stanowi najtańszą i zarazem najbardziej efektywną metodę oddziaływań, przynoszącą pożądane i wymierne rezultaty.

Marcin Odolczyk

fot. Pixabay