Strona główna Teresin Wódka nie może wygrać

Wódka nie może wygrać

531
0
PODZIEL SIĘ

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jednogłośnie przyjęła Rada Gminy Teresin. Finansową podstawą jego realizacji są dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą   o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Preliminarz wydatków na bieżący rok związanych z wykonaniem programu zakłada kwotę 180 tys. zł.

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 określa lokalne projekty w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych zgodnie z najnowszą wiedzą na temat skuteczności poszczególnych strategii profilaktycznych i naprawczych – wyjaśnia Maria Wójcicka, pełnomocnik wójta do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Teresin. – Program jest kontynuacją działań zainicjowanych w latach ubiegłych zgodnych z kierunkami zawartymi  w aktach prawnych – dodaje.

Zadań jest wiele

 Trzeba pamiętać, że podstawowe regulacje prawne dotyczące polityki wobec alkoholu zawarte są w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jednak to samorząd gminny odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu tego typu problemów i wdrażaniu ustawowych zaleceń. Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, działalność wychowawczą i informacyjną, ograniczanie dostępności do alkoholu, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu oraz zapobieganie negatywnym następstwom   nadużywania alkoholu i ich usuwanie.

Stąd też zadania, jak i określone sposoby ich realizacji, dostosowane są do potrzeb i możliwości prowadzenia określonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe oraz ewentualną pomoc merytoryczną i materialną ze strony podmiotów zewnętrznych, czyli jednostek samorządowych wyższego szczebla, organizacji, instytucji i osób fizycznych.

Według zapisów programu, wśród rekomendowanych działań w ramach przyjętego przez teresiński samorząd jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Takie działania mają odbywać się za pośrednictwem m.in. punktów   konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Funkcjonują one w Teresińskim Ośrodku Kultury i Domu Parafialnym w Niepokalanowie. Czynny też jest tzw. telefon zaufania dla rodzin z problemem alkoholowym.

Wspomagać rodziny

Do zasadniczych działań w ramach realizacji programu należy też udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej. Innym zadaniem jest prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Szczególnie chodzi tu o realizację programów profilaktycznych w szkołach prowadzonych przez gminę, funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych w szkołach i w Domu Parafialnym w Niepokalanowie. Kącik informacyjny znajduje się w Gminnej Bibliotece   Publicznej w Teresinie, gdzie dostępne są różnego rodzaju broszury, materiały informacyjne, fachowa literatura. Ponadto program zakłada nawiązywanie współpracy z miejscowymi zakładami pracy w ramach działalności naprawczej, jak też udział w akcjach o zasięgu ogólnopolskim.

Wracając do zasadniczych działań, jakie zaplanowane są w Gminnym Programie Profilaktycznym i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, warto wymienić także działania mające na celu wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz podejmowanie konkretnych interwencji.

Wśród zaplanowanych zadań programowych są też m.in. pomoc w znalezieniu zatrudnienia bezrobotnym z problemem alkoholowym poprzez finansowanie kursów doskonalenia zawodowego, przeprowadzenie akcji pod patronatem PARPA „Zachowaj trzeźwy umysł”, udział w organizacji ferii zimowych i półkolonii letnich dla dzieci z grup ryzyka, konkursy propagujące zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, współdziałanie z placówkami lecznictwa odwykowego oraz organizacja imprez świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Jak mówi Maria Wójcicka: – Doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowej realizacji programu pozwalają na dokładniejsze poznanie środowiska lokalnego i jego potrzeb.

Marcin Odolczyk

Fot. pixabay