Strona główna Wyszogród STARY ZAMKNIĘTY, NOWY PRZYJĘTY

STARY ZAMKNIĘTY, NOWY PRZYJĘTY

532
0
PODZIEL SIĘ

Tuż przed nowym rokiem radni Gminy i Miasta Wyszogród przegłosowali najważniejsze uchwały dotyczące budżetu i kluczowych spraw dla lokalnego samorządu. Wprowadzono ostatnie korekty i zamknięto budżet na rok 2018. Jednocześnie przyjęty został budżet na rok obecny.

– To nie jest uchwała ostateczna. Jak z doświadczenia wiadomo, przez cały rok bieżący budżet miasta i gminy będzie korygowany i zmieniany w miarę realizowania inwestycji i napływu dotacji. Jednak konieczne są jakieś ramy i umocowania, według których powinniśmy działać – poinformowała, głównie nowych radnych Barbara Dominikiewicz, przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

Podsumowano rok

Dochody po zmianach w 2018 roku wyniosły 23 576 605,01 zł. Na koniec roku o blisko 54 tys. zł zmniejszone zostały dochody bieżące, a zwiększone majątkowe o prawie 8 tys. zł. Wydatki gminy w 2018 roku zamknęły się kwotą 22 344 522,67 zł. Dochody roczne zmniejszyły się w transporcie i łączności, gospodarce mieszkaniowej, dochodach od osób prawnych i fizycznych, pomocy społecznej i kulturze fizycznej.

Dotacje celowe trafiły na te działy, jak również na oświatę, wychowanie i rodzinę. W minionym roku zwiększone zostały wydatki, głównie na drogi publiczne, gospodarkę nieruchomościami i gruntami oraz zagospodarowanie przestrzenne. Cięcia natomiast dotknęły wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych w gminie. Zdecydowano się wesprzeć dodatkowo przedszkola, dom pomocy społecznej, rodzinę, Rębowski Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną oraz kulturę fizyczną.

Rozdanie na nowy rok

Bieżący rok jest według planów o prawie 2 mln niższy, tak po stronie dochodów, jak i wydatków. Planowane dochody, przyjęte przez wyszogrodzkich radnych, mają wynieść 21 502 709 zł, w tym bieżące 21 420 709 zł a majątkowe 82 tys. zł. Uwzględniona w tym jest dotacja – prawie 6,5 tys. zł oraz subwencja (oświatowa, wychowawcza i równoważąca) – nieco ponad 7,7 tys. zł.

Po stronie wydatków zaplanowano 21 318 464 zł – z wydatkami bieżącymi – 20 690 990,66 zł i majątkowymi – 627 473,34 zł. Planowana nadwyżka 184 245 zł przeznaczona ma być na spłatę kredytów oraz zakup obligacji. W budżecie zaplanowana została rezerwa ogólna 21 574 zł i celowa 52 526 zł. Ta ostatnia przeznaczona zostanie na rezerwę kryzysową.

Radni dali też możliwość burmistrzowi zaciągania kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 800 tys. zł, lokowania środków na rachunkach bankowych, dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia podległych mu pracowników oraz dokonywania zmian w rocznych zadaniach inwestycyjnych bez konieczności.

Według planów gmina chce przekazać na transport i łączność około 496 tys. zł, w tym aż blisko 160 tys. zł na remonty i remonty dróg, co będzie realizowane wraz z wykorzystaniem funduszy sołeckich – około 249 tys. zł. Na administrację publiczną radni zaplanowali 2 679 492 zł. W tym dziale są wynagrodzenia urzędników, diety radnych, obsługa działalności rady gminy i miasta oraz urzędu. Ponad 8 mln zł, a więc najwięcej pochłoną wydatki na oświatę i wychowanie m. in. na szkoły, przedszkole i inne oświatowe koszty. Ten dział finansowany jest z subwencji, dotacji i środków własnych samorządu.

Prawie 1,3 mln zł przeznaczonych jest w 2019 roku na pomoc społeczną, a ponad 5,6 mln zł na rodzinę, głównie świadczenia wychowawcze. Około pół miliona zaplanowane jest na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Podobna kwota na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia radni Gminy i Miasta Wyszogród ustalili wynagrodzenie Iwony Gortat, burmistrza Wyszogrodu. W sumie zarobi ona miesięcznie 9108 złotych brutto. Pensja burmistrza ustalana jest według składników, w których jest wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz specjalny, w tym wysługa lat.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak