Strona główna Młodzieszyn Ostatnie dni spółki

Ostatnie dni spółki

749
0
PODZIEL SIĘ

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Młodzieszyn odbędzie się 11 stycznia o godzinie 10.00 Walne Zgromadzenie członków Gminnej Spółki Wodnej.

To będzie ostatnie spotkanie tej spółki, gdyż w trakcie obrad przewidziana jest uchwała o rozwiązaniu GSW w Młodzieszynie.

Podstawą do tego kroku jest art. 205 ustawy prawo wodne z 2018 roku, który zobowiązuje do utrzymywania urządzeń melioracji wodnych właścicieli gruntów, na których te urządzenia się znajdują. Jeśli to nie będzie wykonywane, to właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy wykonywania tego obowiązku. Należy przy tym pamiętać, że aby urządzenia melioracji spełniały swoje zadania, muszą być one utrzymywane w należytym stanie i oczyszczane w taki sposób, aby zachowana była ich przepustowość. Prace konserwacyjne powinny być  prowadzone przez właścicieli gruntów co roku, w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych. Brak konserwacji może doprowadzić do lokalnych podtopień. W przypadku zaniedbywania obowiązku utrzymania obiektów melioracji wodnych sprawę będzie rozstrzygać sąd powszechny na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Nowe prawa i obowiązki dla mieszkańców, którzy posiadają grunty, wynikające z nowego prawa wodnego, przedstawione zostaną właśnie na walnym zebraniu GSW.

BN

fot. Pixabay