Strona główna Teresin Dożywianie w szkołach

Dożywianie w szkołach

460
0
PODZIEL SIĘ

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. Było to konieczne, z uwagi na podjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na ten sam okres.

W ten sposób gmina dąży do zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych najmłodszych mieszkańców Teresina i okolic.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest elementem polityki społecznej gminy Teresin w zakresie zarówno poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, jak i poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych – wyjaśnia Jolanta Linard, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie.

Wspomóc ubogich

Dane teresińskiego GOPS-u mówią, że w roku 2017 wsparciem z zakresu dożywiania objęto 420 osoby w tym 144 dzieci i młodzieży. Od stycznia 2018r. do 30 listopada 2018 roku wsparcie uzyskało blisko 300 osób. Jak wynika z przedstawionego dokumentu, ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci i uczniów, a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.

Wobec tego, objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku, pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. Stąd właśnie zasadność wprowadzenia programu osłonowego w gminie Teresin. Będzie on realizowany przez tutejszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, szczególnie ze szkołami i przedszkolami.

Jednocześnie Rada Gminy w Teresinie podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej do 150 procent oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”.

Posiłek dla każdego

Warto też zaznaczyć, iż w ramach programu wsparciem objęte będą dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mówi ustawa o pomocy społecznej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje GOPS o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jednak liczba takich dzieci i uczniów nie może przekroczyć 20 procent liczby wszystkich dożywianych w przedszkolach i szkołach na terenie gminy – wyjaśnia dyrektor Jolanta Linard. Program zostanie sfinansowany ze środków własnych gminy oraz z dotacji z budżetu państwa.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Będzie on realizowany we wszystkich województwach, a rząd przeznaczy na to zadanie 2,75 mld zł. Z programu ma skorzystać łącznie blisko 2,5 tys. gmin i prawie 1,2 mln osób w całym kraju.

Marcin Odolczyk

fot. Pixabay

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułWymieniają wodomierze
Następny artykułCuda dla dziadków