Strona główna Młodzieszyn Czas zamykania inwestycji

Czas zamykania inwestycji

550
0
PODZIEL SIĘ

W gminie Młodzieszyn w kadencji 2018 – 2023, w pierwszym miesiącu po ukonstytuowaniu się nowej rady gminy, zaplanowanych zostało pięć sesji. Pierwsze spotkania radnych zdominowały sprawy organizacyjne i uchwalenie nowych podatków oraz programów rocznych, które zwykle przyjmowane są pod koniec każdego roku. Kolejne sesje będą już skierowane na realizację planów inwestycyjnych i promocyjnych gminy. Tak zapewniają radni.

Zmiany wynikają z konieczności dokonania przesunięć finansowych w działaniach inwestycyjnych i zakończenia oraz rozliczenia niektórych przedsięwzięć, a to z kolei rzutuje na Wieloletnią Prognozę Finansową.

Korekty w wydatkach

W trakcie sesji 5 grudnia dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033. Te zmiany powstały w wyniku realizacji tegorocznego budżetu. Dokonano zmian w planie dochodów na rok 2018. Dochody zostały zmniejszone o 186 629 złotych z powodu dotacji celowych i przeznaczenia środków na cele inwestycyjne.

W sumie po korektach dochód gminy w 2018 roku wynosi 23 905 6504,70 złote, a wydatki zamykają się kwotą 30 663 452,12 złote.

Rok bieżący gmina Młodzieszyn zamyka zmniejszeniem kosztów inwestycji. To, jak zaznaczono może dać niewielkie oszczędności, ale te zmiany pozwoliły na wykonanie przedsięwzięć taniej i z niezmienionym efektem końcowym.

Skorygowanie kosztów dotyczy m.in. przebudowy drogi w Adamowej Górze. Inwestycja była realizowana w latach 2017-2018. Wstępnie zaplanowany koszt całości to 643 tys. złotych. Na rok 2018 zaplanowano 630 270,97 złote. Zdecydowano się jednak zmniejszyć koszty o 13 900l złotych. W sumie cały koszt inwestycji zamknął się kwotą 629 100 złotych.

Podobna korekta cenowa dotyczy realizowanego przez dwa lata zadania dotyczącego wykonania stałej organizacji ruchu na drodze gminnej Juliopol – Adamowa Góra. Tu planowano wykonanie prac za 53 tys. złotych. Zmniejszono łączne nakłady finansowe wydatków w tym zadaniu oraz limit wydatków na 2018 rok o 12 600 zł i limit zobowiązań o kwotę 12 tys. złotych. Całe przedsięwzięcie kosztuje 40 400 złotych.

Jednym z większych zadań w gminie w latach 2017 – 2018 było wykonanie termomodernizacji Domu Nauczyciela w Młodzieszynie.

– To bardzo potrzebna inwestycja, która pozwoli zaoszczędzić wiele na kosztach ogrzewania i poprawi jakość techniczną budynku – zapewniała przed przystąpieniem do inwestycji Monika Pietrzyk, wójt gminy.

Łączny koszt przedsięwzięcia zaplanowany został na 260 tys. złotych w tym największe koszty, bo prawie 90 procent zadań realizowano w bieżącym roku. Korekta dotyczy oszczędności 180 773 złotych i limitu zobowiązań – 182 473 złote. Cały koszt zadania to 79 227 złotych.

Cięcia i nakłady

Oszczędności budżetowe dotknęły też realizacji innych zadań. Zmniejszeniu uległ plan dotacji celowych na Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, który za zadania związane z modernizacją oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody dostał o 274 150 złotych mniej.

Cięcia finansowe nie ominęły też kosztów usług opiekuńczych – 9400 złotych mniej, asystenta rodziny – 17 689 złotych i dożywiania ze środków własnych – tu obcięto 24 tys. złotych. Zmniejszona została też kwota na stypendia dla uczniów o 4700 złotych.

Rok 2018 nie kończy się samymi oszczędnościami. Gmina Młodzieszyn dołoży nieco do realizowanych inwestycji. I tak na modernizację poboczy w Witkowicach będzie dodatkowo 80 tys. złotych, na modernizację drogi gminnej w Janowie zostanie wydatkowanych 50 tys. złotych i poboczy Helenów – Skutki przeznaczono 155 tys. złotych.

Dofinansowana zostanie też świetlica szkolna w Młodzieszynie, która dostanie 10 tys. złotych. Taką sama kwotę gmina przeznaczy na bieżące utrzymanie szkoły.

Zwiększone też będą wydatki na budowę parkingów przyszkolnych w Janowie o 37 tys. i Młodzieszynie o 28 tys. złotych.

Nowe programy roczne

Rada gminy, jak co roku uchwaliła pakiet trzech programów – Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn.

Określono w nich szczegółowo zadania do realizacji (działania opiekuńcze, edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne) oraz zakres środków finansowych przeznaczonych na realizacje poszczególnych zadań. Programy zostały przyjęte jednogłośnie przez radnych.

Podobnie zgodni byli radni w przy przegłosowaniu przyjęcia zmienionych statutów dla sołectw.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak