Strona główna Teresin Zapobiegając przemocy

Zapobiegając przemocy

493
0
PODZIEL SIĘ

Rada Gminy Teresin przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024.

Jego celem jest zarówno zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie teresińskiej gminy, jak i zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, a także zwiększenie pomocy i ochrony ofiar rodzinnej przemocy.

Cele ogólne przede wszystkim mają być realizowane poprzez budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy, diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie gminy, podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie, udzielanie pomocy jej ofiarom i oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie.

Program wyodrębnia trzy poziomy realizacji, są to: profilaktyka, wsparcie oraz interwencja. Ponadto zakłada ścisłą współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi działającymi w środowisku lokalnym na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Warto dodać, iż wedle przyjętego dokumentu zakłada się, iż realizatorami programu będą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, komisariat Policji w Teresinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przychodnia Lekarza Rodzinnego, placówki służby zdrowia, a także inne instytucje, organizacje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne.

Co ważne, źródłem finansowania zadań zawartych w przyjętym programie dla gminy Teresin na najbliższych pięć lat będą środki w własne gminy, w tym wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Marcin Odolczyk

fot. Pixabay