Strona główna Powiat Ten park to symbol polskości

Ten park to symbol polskości

934
0
PODZIEL SIĘ

Po raz pierwszy polscy naukowcy zajęli się międzywojenną historią parku-pomnika w Żelazowej Woli i jego znaczenia dla współczesności. Konferencja w Muzeum Domu Urodzenia Fryderyka Chopina odbyła się 7 – 8 czerwca i miała charakter interdyscyplinarny, czyli poświęcona była wielu dziedzinom z zakresu historii, architektury i przyrody.

Temat ten po raz pierwszy został potraktowany w sposób kompleksowy. Podstawowym założeniem konferencji było zbadanie i zaprezentowanie najnowszej wiedzy dotyczącej historii parku – pomnika poświęconego Fryderykowi Chopinowi, jego funkcji, kontekstu powstawania, genezy i miejsca w sztuce polskiej i światowej. Ponadto chodziło o usystematyzowanie, poszerzenie i popularyzację wiedzy o tym miejscu, czemu posłuży między innymi publikacja pokonferencyjna – poinformował przed konferencją dr Artur Szklener, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie.

Zadaniem konferencji, jak zaznaczył, było zainteresowanie różnych środowisk naukowych tematem tego parku. Konferencja skierowana została m.in. do architektów krajobrazu, historyków, historyków sztuki, architektów, muzykologów, muzealników i osób zajmujących się historią kultury, a także do instytucji o podobnym profilu.

Z przeszłością w tle

 Uroczystego otwarcia dokonali dr Artur Szklener oraz jego zastępca Maciej Janicki, który jest jednocześnie kuratorem Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Piotr Kordoba z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek komitetu naukowego konferencji. Przedstawił cele i krótki zarys tematów, jakie będą poruszone na konferencji. W największym, zakresie dyskutowano o założeniach architektoniczno – urbanistycznych parku. Prof. Małgorzata Rozbicka z Politechniki Warszawskiej przedstawiła jego koncepcje programowe i przestrzenno-architektoniczne wynikające z dokumentów i projektów prof. Franciszka Krzywdy-Polkowskiego – autora projektu parku-pomnika w Żelazowej Woli. Potem dr Kinga Zinowiec – Cieplik wskazała, jak główne założenia twórcy parku realizowane i dopasowywane są do współczesnych koncepcji i stylizacji ogrodowych.

Park w Żelazowej Woli jest w swej warstwie odmienny od wszelkich tradycji historycznych parkownictwa znanego w XIX wieku i projektów z początku XX wieku nawiązujących do tych wzorów – zaznaczyła prof. Agata Zachariasz z politechniki Krakowskiej, mówiąc o tendencjach w sztuce ogrodowej.

Na koniec mgr inż. Anna Tarnawska z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina wspomniała o przestrzeni architektonicznej parku i jego symbolice.

Natura najważniejsza

 Kolejna tura wystąpień dotyczyła problemów przyrodniczych parku, planowania zieleni i jej roli kompozycyjnej. I tak, dr Wojciech Podstolski z Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego mówił o parku jako pomniku pamięci i kolekcji dendrologicznej tego obiektu. Natomiast prof. Marek Siewniak oraz inż. Jerzy Trojanowski z Centrum Dendrologicznego przedstawili aktualny stan Parku oraz problemy pielęgnacyjne, z jakimi borykają się pracownicy zajmujący się jego drzewostanem. Efekty, jakie widzi turysta zwiedzający Muzeum w Żelazowej Woli, to efekt długotrwałej i mozolnej pracy ogrodników.

Na koniec dr Kinga Kimic ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie omówiła rolę i znaczenie roślin iglastych w idei i kompozycji parku od czasu jego powstania do lat 70. ubiegłego wieku.

Idea i symbol

 W drugim dniu konferencji skupiono się na znaczeniu parku jako budowli architektonicznej. Doktor Marek Czapelski z Uniwersytetu Warszawskiego wskazał, jakie były założenia urbanistyczno – architektoniczne w okresie sanacji, a prof. Tadeusz Żuchowski z UAM mówił o założeniach budowlanych i wizji ogrodu prof. Krzywdy-Polkowskiego.

Z kolei o duchu narodowym, polskim charakterze i architekturze ogrodu wspominał prof. Waldemar Baraniewski z ASP w Warszawie, a prof. Maria Leśniakowska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk podkreśliła typową dla początku XX wieku modernistyczną utopię w kreowaniu parku. Wspomniano też o wartościach zabytkowych tego obiektu, problemach w adaptacji, właściwej ekspozycji i doborze roślin oraz tradycjach kulturowych i polskości tego miejsca.

Na koniec konferencji odbyła się dyskusja panelowa pod hasłem – „Park i muzeum, pamięć i kreacja”, w której uczestniczyli Waldemar Baraniewski, Jakub Lewicki, Natalia Paszowska, Małgorzata Rozbicka oraz Artur Szklener.

Bogumiła Nowak