Strona główna Sochaczew miasto Ile zapłacimy za wodę i ścieki?

Ile zapłacimy za wodę i ścieki?

1004
0
PODZIEL SIĘ

Dotychczas Rada Miejska podejmuje corocznie uchwałę, ile będzie kosztowała woda i ile odprowadzenie ścieków do zbiorczej kanalizacji. To ważne składniki utrzymania mieszkańca Sochaczewa.

Nowe przepisy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązują od grudnia ubiegłego roku.

Nowe zatwierdzanie taryf

Zmiany w ustawie regulującej gospodarkę wodno-ściekową mają wpływ na funkcjonowanie każdego samorządu. Teraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew Sp. z o.o. nie był już zobowiązany do przedkładania burmistrzowi wniosku o zatwierdzenie taryf w dotychczasowym terminie do 20 grudnia roku poprzedzającego, czyli 2017. Mówią o tym zapisy art. 1 pkt. 6 zmienionej ustawy.

Spółka miała obowiązek przekazać wniosek o zatwierdzenie taryf w terminie 90 dni przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowych stawek, czyli do 12 marca tego roku. Wskazany był dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej jako organ regulacyjny, któremu należy przedłożyć wniosek do zatwierdzenia.

Nowe taryfy będą obowiązywać przez kolejne 3 lata, zaś to, co winno było znaleźć się we wniosku o zatwierdzenie taryf, określa art. 24b znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Ile kto płaci

Przypomnijmy, że każdy płaci za taką ilość wody, jaką według licznika zużył. Do tego dochodzi jedna opłata abonamentowa miesięcznie od jednego przyłącza. Za ścieki bytowe płacimy tyle, ile ich odprowadziliśmy do kanalizacji plus jedna opłata abonamentowa miesięcznie od jednego przyłącza. Jeśli ktoś posiada dodatkowy podlicznik wody bezpowrotnie zużytej, czyli do podlewania ogródka, zapłaci nieco mniej za ścieki, gdyż ta woda nie powraca do kanalizacji.

Nie wszyscy potrafimy jeszcze oszczędzać wodę. Przyjrzyjmy się więc na początek, czy gdzieś nie kapie ona z popsutej spłuczki czy nieszczelnego kranu.

Opłata abonamentowa

 Płacenie opłaty abonamentowej za wodę i ścieki wywołuje kontrowersje wśród mieszkańców. Przypominamy więc, że opłaty abonamentowe funkcjonują również za pobór energii elektrycznej. I tu jakoś nikt się nie dziwi.

Zgodnie z §2 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków „ (…) stawka opłaty abonamentowej to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy. Odbiorca usług jest obowiązany zapłacić ją przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług, urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków. Do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek VAT (…)”.

Mówiąc prościej, jest to stała, niezależna od zużycia wody wielkość, wyrażona w złotych na jednego odbiorcę usług, za jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Opłata naliczana jest niezależnie od tego, czy odbiorca pobierał wodę w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli nawet nie zużył ani kropli wody, to i tak opłatę abonamentową winien uiścić.

Monika Gadzińska