Strona główna Teresin Gmina wspiera potrzebujących

Gmina wspiera potrzebujących

628
0
PODZIEL SIĘ
Podczas 52. sesji Rady Gminy Teresin 10 maja br. z zainteresowaniem samorządowców spotkało się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Teresin za 2017 rok. Przedstawiła je Jolanta Linard, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie, z którą rozmawiamy, wyjaśniając szczegóły w tym temacie.
Proszę wyjaśnić, co oznacza Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Teresin?
To program na lata 2017-2020, przyjęty uchwałą przez Radę Gminy w grudniu 2016 r. Jest on koordynowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach jego realizacji gromadzone są informacje, które pozwalają na ocenę postępów, wskazują dalsze potrzeby i rekonstruują działania, które mają dać informację pozwalającą na określenie dodatkowych zmian w programie. Monitoring pozwala na analizę i ocenę zebranych informacji i planowanie dalszych działań oraz doskonalenie dotychczas ustalonych.
Ale po co taki program w ogóle powstał?
Tworząc i opracowując Gminny Program Wspierania Rodziny, założono, że realizacja polityki prorodzinnej przyniesie lepsze efekty, jeśli będzie miała charakter systemowy i zintegrowany. Szczególnie istotne dla realizacji założonych celów jest włączenie wszystkich podmiotów działających w środowisku lokalnym, wspomagających i wspierających dziecko i rodzinę. Dodam również, że opracowując niniejszy program, oparto się na założeniu, że profilaktyka to ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu ludzi. Z kolei głównym celem działalności profilaktycznej jest ograniczenie i likwidowanie negatywnych zjawisk społecznych poprzez wzmacnianie czynników chroniących. To również eliminowanie czynników ryzyka, którymi są cechy, sytuacje i warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych. Prościej mówiąc, GOPS realizuje gminną politykę dbałości o rodziny, szczególnie tych, które wymagają pomocy. By działania miały swój plan i odpowiednie ramy, potrzebny jest właśnie program, o którym rozmawiamy.
 W jaki sposób identyfikuje się trudności, z jakimi zmagają się rodziny na terenie gminy Teresin?
Przeanalizowaliśmy dostępną w gminie dokumentację, w szczególności tę w zasięgu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jedynej zinstytucjonalizowanej formy pomocy na terenie gminy na rzecz osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.
Jeśli chcielibyśmy skonkretyzować cele tego programu, to które z nich są najważniejsze?
Trudno wymienić najważniejsze, bowiem wszystkie założenia są istotne z punktu wspierania rodzin. Na pewno mówimy tu o takich zadaniach jak: zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywania istniejących, czy też zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych człowieka, jak również poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców. Pragnę nadmienić, że w Ośrodku jest zatrudniony asystent rodziny, który objął wsparciem 15 rodzin. Jest to maksymalna liczba rodzin do objęcia asystenturą. Mamy również 4 dzieci w rodzinach zastępczych, liczba ta nie zmienia się od 2014 roku. Należy zauważyć, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki m.in. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku, 50 % w trzecim roku i następne lata. W 2017 roku wydatki na rodziny zastępcze wyniosły 15.352,89 zł (na 4 dzieci).
Proszę zatem o garść wniosków, które wypływają z realizacji programu w pierwszym roku jego funkcjonowania.
Cóż, analizując wskaźniki dotyczące pomocy społecznej, można zauważyć, że niezmiennie najczęstszymi powodami ubiegania się o pomoc na przestrzeni 3 ostatnich lat były: ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm, jak również bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Podkreślę jednak, że w ciągu tych 3 lat odnotowaliśmy nieznaczny spadek pomocy przyznanej z powodu ubóstwa i bezrobocia. Jednakże w ostatnim czasie pojawiła się narkomania. Wzrasta też liczba osób ubiegających się o pomoc z powodu niepełnosprawności. Zaznaczę, że w roku 2017 przeprowadzono 573 wywiady środowiskowe.
Ponadto na terenie gminy obowiązuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2018. Jego celem jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie naszej gminy, a także zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Co jeszcze warto podkreślić?
Na pewno to, że wszystkie rodziny dotknięte problemem przemocy domowej są objęte naszą pomocą jako Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie pracy socjalnej i poradnictwa prawnego. Pomoc psychologiczna dla osób doznających przemocy w rodzinie świadczona jest przez placówkę podlegającą Starostwu Powiatowemu. Jak już mówiłam, teresiński GOPS zatrudnia asystenta rodziny, który w prezentowanym okresie objął wsparciem łącznie 15 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Celem jego pracy jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci, a jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w danej rodzinie. Idąc dalej, z rokiem poprzednim odnotowano spadek posiłków przyznawanych dla dzieci. Ogółem rzeczywista liczba osób objętych Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 420 osób i była mniejsza o 135 osób. Na terenie gminy Teresin działa sieć świetlic profilaktyczno-wychowawczych, które funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych i w Domu Parafialnym w Niepokalanowie. Zaś w ramach działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone są rozmowy informacyjno-motywujące mające na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla uzależnionych. Z tej formy pomocy w ubiegłym roku skorzystało 191 osób. Dla porównania we wcześniejszym okresie liczba ta wyniosła 196, zaś w 2015 roku 219. Na koniec zaznaczę, że instytucje działające w gminie na rzecz dzieci i rodzin w ramach wzajemnej współpracy zorganizowały szereg imprez mających na celu upowszechnienie wiedzy m.in. o możliwości uzyskania wsparcia.
Rozmawiał Marcin Odolczyk
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułZadbaj o zdrowie
Następny artykułRozpruli muzeum