Strona główna Kampinos W Kampinosie powstaje PSZOK

W Kampinosie powstaje PSZOK

666
0
PODZIEL SIĘ
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to obiekty, do których mieszkańcy mogą oddawać wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych wytworzonych na ich nieruchomościach.
Konieczność utworzenia PSZOK wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Taki obiekt powstaje również na terenie gminy Kampinos. Po wyłonieniu wykonawcy rozpoczęły się prace związane z budową, w ramach której zostanie utwardzony teren i wybudowana niezbędna infrastruktura w postaci powierzchni zadaszonych, instalacji, ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu.
Ponieważ Gmina Kampinos uzyskała w ramach konkursu RPO WM dofinansowanie w kwocie ponad 365 tys. zł, większość kosztu realizacji inwestycji zostanie pokryte ze środków zewnętrznych.