Strona główna Teresin Pracowite obrady rady

Pracowite obrady rady

674
0
PODZIEL SIĘ
Zdecydowaną większość uchwał podczas 51. sesji Rady Gminy Teresin przegłosowano jednomyślnie. Obrady, które miały miejsce w ubiegłą środę 28 marca przebiegły bardzo sprawnie. A to dlatego, że większość dyskusji odbyła się podczas posiedzeń poszczególnych komisji gminnych.
Sesja rozpoczęła się od podjęcia decyzji w sprawie uchylenia dotychczasowej uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin.
Zmiana studium dla przedmiotowej działki w obrębie ewidencyjnym SHRO Pawłowice wiąże się z potrzebą powiększenia istniejącego cmentarza w Pawłowicach wraz z niezbędną komunikacją i infrastrukturą – mówi Ewa Rogala z Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w Teresinie. Wynika z tego, że w planach parafii i gminy jest rozbudowa pawłowickiego cmentarza, który okazuje się zbyt mały. Ponadto zmiana kierunku zagospodarowania przestrzennego kolejnej działki, tym razem położonej tuż przy tamtejszym kościele, ma na celu wyznaczenie przy nim strefy parkingowej.
Zmiany planów
Podjęto również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin.
W związku z opracowanym bilansem zapotrzebowania na tereny zabudowy stwierdzono, że występuje brak możliwości wyznaczenia takich uwarunkowań i kierunków dla dużych obszarów. W związku z tym, za konieczne uznaje się uchylenie dotychczasowej uchwały – wyjaśniała projekt uchwały Ewa Rogala.
W pakiecie projektów uchwał z zakresu gospodarki przestrzennej rada zadecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu Teresin Gaj w zakresie dziewięciu nieruchomości. Obecnie obszar, który zajmuje firma Saga Poland, znajdujący się między ulicami – Guzowską, XX-lecia i Sportową, przeznaczony jest według planu pod tereny m.in. przemysłu, składów i usług. Wskaźniki zagospodarowania terenu ustalone w obowiązującym planie wykluczają dalszą rozbudowę przedsiębiorstwa. W związku z tym potrzebne były zmiany w dokumentacji, które mają umożliwić rozwój firmy.
Poprzez podjęcie kolejnej uchwały teresińscy samorządowcy wyrazili zgodę na sprzedaż przez Gminę, w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Paprotni. Wcześniej podzielono nieruchomość ulokowaną przy ul. Tęczowej na dwanaście odrębnych mniejszych działek i wytyczono grunt stanowiący drogę dojazdową do nich.
Wyrażono także zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej dotyczącej części nieruchomości położonej w Teresinie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, którą jest firma Telekomunikacja Polska S.A. Chodzi o działkę zabudowaną budynkiem kontenerowym, w którym znajdują się urządzenia telekomunikacyjne. Znajduje się ona nieopodal budynku Urzędu Gminy Teresin.
W dalszej części sesji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Elżbietowie.
Pamiętali o zwierzętach
Jednogłośnie radni przyjęli „Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Teresin w 2018 roku”. Gmina współpracować będzie ze schroniskiem „Psiakowo” z siedzibą w Piotrowicach oraz schroniskiem „Przyjaciel” dla zwierząt pozbawionych domu z Kotlisk.
Rada Gminy Teresin podjęła uchwałę, która aktualizuje podział teresińskiej gminy na stałe obwody do głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW). Jak zaznacza sekretarz gminy Grażyna Cierpis-Przysucha, przede wszystkim chodzi o wprowadzenie do obwodów trzech ulic, które nie tak dawno otrzymały decyzją radnych nowe nazwy. Są nimi: stanowiący obwodnicę Trakt św. Jana Pawła II, ul. Bursztynowa w Paprotni i ul. Rajska w Granicach. Zmianie ulegają również nazwy siedzib OKW zlokalizowanych w budynkach dotychczasowych gimnazjów. Teraz będą one funkcjonowały w budynkach szkół podstawowych, choć tak naprawdę adresy danych siedzib nie ulegają zmianie. Na skutek reformy oświaty gimnazja ulegają wygaszaniu. Jednocześnie warto przypomnieć, że nie zmienia się ilość jednomandatowych okręgów wyborczych w gminie Teresin i nadal wynosi ona piętnaście, przy czym utworzonych jest osiem obwodów głosowania tj. stałych jednostek terytorialnych na obszarze gminy w celu przeprowadzenia wyborów.
Podczas obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok. Przedstawiła je radna Małgorzata Matejka.
Dotację celową ze środków budżetowych na rok 2019 w wysokości 500 tys. zł, a na 2021 rok w wysokości 8 mln zł jako pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego przeznaczyła Rada, podejmując uchwałę w sposób jednogłośny. Dotacja stanowić ma dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” w ramach poprawy standardów dróg powiatowych. Zadanie to realizowane będzie właśnie przez sochaczewski powiat, a dotyczy planowanej budowy tunelu pod przejazdem kolejowym w centrum Teresina.
Na zakończenie tej części sesji Rada dokonała zmian w tegorocznym budżecie.
Marcin Odolczyk
Fot. Marcin Odolczyk