Strona główna Powiat Przedświąteczna sesja Rady Powiatu

Przedświąteczna sesja Rady Powiatu

674
0
PODZIEL SIĘ
Pięć uchwał przegłosowali radni podczas obrad Rady Powiatu, które miały miejsce w poniedziałek 26 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
Jednogłośnie podjęto decyzję w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
W związku z otrzymaniem z PFRON informacji o wysokości środków przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na bieżący rok w wysokości ponad 1,3 mln zł, istnieje konieczność rozdysponowania tych środków przez Radę Powiatu na poszczególne zadania zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – wyjaśniała projekt uchwały Katarzyna Kajak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jak dodała, przyznane środki są zwiększone w stosunku do roku ubiegłego o 28,4 tys. zł.
Projekt podziału środków przygotowano, mając na uwadze liczbę złożonych wniosków i najpilniejsze potrzeby osób niepełnosprawnych. Podkreślić należy, że wcześniej projekt uchwały spotkał się z akceptacją Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Odrzucono wniosek wójta
Podejmując kolejną uchwałę, Rada postanowiła określić szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Rada Powiatu nie wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Moniką Wideńską, zatrudnioną na stanowisku pielęgniarki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Brochowie. Wcześniej, z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę z pielęgniarką wystąpił do Rady Powiatu wójt gminy Brochów. Radni zdecydowanie uznali, że w złożonym wniosku nie wskazano żadnych zarzutów, co do wykonywania przez tę radną obowiązków na stanowisku pielęgniarki bądź też innych przyczyn, które uzasadniałyby rozwiązanie z nią umowy o pracę.
Inwestycyjne plany
Podczas 34. sesji Rada jednomyślnie przegłosowała uchwały dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego, jak również w tegorocznym budżecie powiatu. Dzięki decyzji radnych odnośnie zmian budżetowych, zatwierdzone zostały środki na inwestycje dotyczące przebudowy drugiego odcinka ul. Trojanowskiej w Sochaczewie oraz modernizacji drogi powiatowej na odcinku Szymanów – Aleksandrów w gminie Teresin. W najbliższym czasie podpisane mogą zostać umowy na wykonanie obu zadań, których przypomnijmy podejmie się sochaczewska firma „Prima”.
W samorządowych planach znajduje się ponadto budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie. Na tę inwestycję społeczność „Chopina” czeka od lat i wiele wskazuje na to, że dzięki obecnym władzom powiatu zostanie ona wreszcie zrealizowana. Z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania powiat sochaczewski wystąpił do Ministerstwa Sportu i Kultury w Warszawie w ramach programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia opiewa na kwotę nieco ponad 2 mln. Samorząd powiatowy zabezpieczył na ten cel ponad 1,3 mln zł.
Ponadto zebrani zapoznali się z informacją o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Sochaczewskim w roku 2017 roku. W wyczerpujący sposób przedstawił ją Krzysztof Wasilewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Z kolei Michał Orzeszek, dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym zaprezentował sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi za ubiegły rok.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie