Strona główna Sochaczew miasto Posesje zalewa woda a mieszkańców krew

Posesje zalewa woda a mieszkańców krew

326
0
PODZIEL SIĘ
Już kilka lat temu można byłoby rozwiązać problem zalewania posesji położonych przy ulicach Pięknej i Sikorskiego. Na przeszkodzie stanął jednak brak porozumienia między miejskim samorządem a gminą Sochaczew.
 W jednym z ostatnich wydań Expressu Sochaczewskiego informowaliśmy o planach wykonania przez miasto ekspertyzy hydrologicznej rejonu ulic Pięknej i Sikorskiego. To na jej podstawie ma być opracowany plan działań, które położą kres zalewaniu części położonych przy tych ulicach posesji.
Na reakcję mieszkańców nie musieliśmy długo czekać. Niektórzy z nich zarzucili nam, że przedstawiony przez nas obraz sytuacji mija się z prawdą: – Urząd Miejski, który choć wie o całej sytuacji od wielu lat, nic nie zrobił i nie zamierza zrobić w tej sprawie. W przeciwieństwie do władz gminy Sochaczew, które wielokrotnie proponowały władzom miasta podjęcie wspólnych działań w celu odwodnienia tego terenu – twierdzą rozgoryczeni mieszkańcy podtapianych posesji. Dodając, że o bezczynności miejskich urzędników świadczą pisma, które w tej sprawie mieszkańcy otrzymali od władz gminy.
 Za a nawet przeciw
Z przekazanych nam pism rzeczywiście wynika, że Gmina Sochaczew proponowała miastu podjęcie prac zmierzających do wspólnego rozwiązania problemu. Proponując wspólne pokrycie kosztów ewentualnych inwestycji hydrologicznych – każdy z samorządów miał partycypować w kosztach po 50 procent. Przy czym, co istotne i co zaznaczyły władze gminy, działania te miały polegać na opracowaniu projektu dotyczącego całej zlewni, czyli obszaru Żukowa i Gawłowa, a nie tylko rejonu ulic Pięknej i Sikorskiego.
Na to jednak miasto nie mogło się zgodzić z prostej przyczyny, czyli przepisów. Te zabraniają samorządom inwestowania w coś, co jest ich własnością. W tym przypadku dla miasta są to tereny gminy. Fakt, można ten przepis obejść. I takie rozwiązanie zostało zaproponowane przez burmistrza Piotra Osieckiego podczas spotkania, które odbyło się 27 lutego 2014 roku. Miasto zaproponowało wówczas opracowanie dokumentacji kanalizacji burzowej w ciągu ulicy Sikorskiego, która zbierałaby wody opadowe napływające od strony Gawłowa, Żukowa i ulicy Brukowej.
Nic jednak z tego nie wyszło, ponieważ – jak już wspomnieliśmy – władze gminy optowały, aby przygotowywany przez miasto projekt obejmował również teren gminy. Takie stanowisko wydaje się dość dziwne, jeżeli przypomnimy, że to na terenie gminy doszło do zasypania rowów melioracyjnych, którymi była odprowadzana woda z Pięknej i Sikorskiego. A to oznacza, że na gminnym samorządzie spoczywa obowiązek zmuszenia   mieszkańców, którzy zasypali rowy, do ich udrożnienia. Tymczasem, jak wynika z posiadanych przez nas pism (chociażby z 6 listopada 2015 roku) władze gminy nie zamierzają tego robić. Poinformowano wtedy właścicieli zalewanych posesji, aby nie oczekiwali, że wójt gminy zajmie się tą sprawą. Dodając przy tym, że wszelkie zapytania oraz problemy mieszkańcy powinni kierować do burmistrza i to od niego oczekiwać odpowiedzi.
Trochę cierpliwości
Pracownicy Urzędu Miejskiego odpierają zarzuty pod ich adresem, dotyczące wieloletnich zaniedbań samorządu związanych z poprawą sytuacji w rejonie Pięknej i Sikorskiego. Przypominają, że m.in. kilka lat temu, na prośbę Urzędu Miejskiego, powiat wykonał przepust drogowy pod skrzyżowaniem drogi powiatowej z Piękną. Dzięki któremu część wód opadowych nie przedostaje się już na ulicę, a tym samym nie zalewa położonych w niecce budynków.
Ale na tym, jak nas zapewniono, Urząd nie zamierza poprzestać. W najbliższym czasie zostanie wykonana ekspertyza hydrologiczna tego rejonu i na jej podstawie zostanie opracowany plan odwodnienia zarówno Pięknej, jak i Sikorskiego. Natomiast same prace powinny się rozpocząć w przyszłym roku, o ile miejscy radni wyrażą na to zgodę.
Mało komfortową sytuację na ulicy Pięknej musimy rozwiązać w  jak najszybszym możliwie terminie. Jeszcze kilka lat temu problem występował na dużo mniejszą skalę. W tamtym okresie były podjęte działania, które częściowo rozwiązały problem, na przykład utwardzenie drogi tłuczniem. Jak widzimy, obecna sytuacja wymaga dużo większych nakładów. Burmistrz zlecił przygotowanie dokładnej ekspertyzy, która wskaże nam, którą drogą musimy iść, aby całkowicie rozwiązać  problem naszych mieszkańców – powiedział nam Marcin Cichocki, radny Rady Miejskiej z rejonu Chodakowa. Dodając, że mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać na precyzyjne informacje z badań hydrologicznych, które posłużą do opracowania planu rozwiązania problemu.
Fatalne niedopatrzenie
Gdyby nawet miasto i gmina Sochaczew doszły pomiędzy sobą do porozumienia, to problemu nie da się rozwiązać bez udziału innego samorządu. Jest nim Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, do którego należy ulica Brukowa i znajdujący się przy niej rów melioracyjny. To właśnie nim z rejonu Gawłowa i Żukowa spływa woda, która następnie podtapia posesje przy Pięknej i Sikorskiego. Wynika to z błędu popełnionego przy przebudowie Brukowej, którą wykonano kilka lat temu. Otóż w ramach inwestycji udrożniono m.in. przepust pod skrzyżowaniem Brukowej z Gawłowską i drogą na Mistrzewice, oraz pogłębiono fragment rowu wzdłuż chodnika. Zapomniano jednak o tym, że spływająca rowem woda, z powodu braku jego przedłużenia w kierunku Bzury, będzie spływała do starorzecza i zalewała położone w nim posesje. Dodajmy, że dalsze przedłużenie rowu w kierunku rzeki było niemożliwe z powodu znajdujących się tuż przy chodniku budynków.
Co nie oznacza, że problemu nie można było rozwiązać w inny sposób. Powiatowy Zarząd Dróg mógł wybudować rów odwadniający z drugiej strony Brukowej i tam skierować spływające z terenu Gawłowa i Żukowa opady. Należało również wybudować przepust na zakończeniu „ślepego” rowu od strony chodnika, tak, aby woda mogła przedostawać się nim do rowu po drugiej stronie i spływać nim do Bzury. Jednak nikt o tym nie pomyślał.
Jerzy Szostak
Fot.: Jerzy Szostak