Strona główna Wyszogród Nowy budżet bez deficytu

Nowy budżet bez deficytu

92
0
PODZIEL SIĘ

W odstępie dwóch tygodni w Wyszogrodzie odbyły się dwie sesje. Na pierwszej, 15 grudnia radni podsumowali i porządkowali dochody i wydatki 2017 roku, podczas drugiej, 28 grudnia przyjęli nową uchwałę budżetową na 2018 rok. Wyszogród jest jednym z nielicznych samorządów, który nie zaplanował deficytu, a nadwyżkę.

Zmiany w uchwale budżetowej wprowadziły drobne korekty wynikające z przesunięć finansowych i wprowadzenia dotacji unijnych do dochodów i wydatków. Dochody w 2017 roku w Gminie i Mieście Wyszogród wynosiły prawie 23 mln zł. W tej kwocie było około 1 mln 400 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje proekologiczne.

Natomiast wydatki wyniosły prawie 22,5 mln zł. Część dotacji unijnej przekazana została na rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców gminy i miasta. W sumie to prawie 280 tys. zł. Największa z tego kwota – ponad 200 tys. złotych –   przeznaczona została na zakup środków dydaktycznych i książek.

Nowe diety

Dokonano także ostatnich przesunięć finansowych w oświacie, gospodarce gruntami i nieruchomościach oraz podatkach i opłatach lokalnych, które nieznacznie wzrosły. Zwiększono wydatki na remont i modernizację dróg gminnych m. in. w Marcjance i Szarzynie.

Po uporządkowaniu budżetu radni zajęli się ustaleniem wysokości diet dla radnych Rady Gminy i Miasta Wyszogród, sołtysów oraz przewodniczących zarządów wyszogrodzkich osiedli.

W Wyszogrodzie przyjęte są stawki ryczałtowe. Przewodniczący rady otrzymuje miesięcznie 1200 złotych, wiceprzewodniczący oraz przewodniczący komisji stałych rady po 600 złotych, a radni 400 złotych.

Natomiast sołtysi i zarządcy osiedli dostają zryczałtowaną dietę w wysokości 100 złotych. Określono także potrącenia za nieusprawiedliwione nieobecności na sesjach i spotkaniach komisji.

Muzeum i ekologia

 Po miesiącach dopracowywania umów i wyodrębnieniu dwóch instytucji – Centrum Kultury Wisła oraz Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej – radni zaakceptowali połączenie wyszogrodzkiego muzeum z Muzeum Mazowieckim w Płocku.

Ma to tę dobrą stronę, że daje naszej placówce większe możliwości wsparcia merytorycznego. Ustalono także zasady współprowadzenia placówki przez Województwo Mazowieckie oraz Gminę i Miasto Wyszogród. Zgodnie z tą uchwałą nadal zbieramy, gromadzimy, zabezpieczamy i udostępniamy nasze zbiory związane z naturalnym i kulturowym dziedzictwem ludzkości, oraz militaria – mówi Zdzisław Leszczyński, dyrektor Muzeum Wisły w Wyszogrodzie.

Radni ustosunkowali się też do projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w  sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody na Kępie Rakowskiej i Antonińskiej. Został także przyjęty program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2017-2020 wraz z  uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku. Według przedstawionego zapisu ma być m.in. dokonana zmiana dopuszczająca od 1 kwietnia do 31 sierpnia jednostki pływające w pobliżu tych terenów, co dotąd było ograniczone. Ma być także wprowadzona odpowiednia ilość tablic informacyjnych na temat zakazów i nakazów w rezerwacie przyrody. Chodzi tu głównie o zabronienie wydobywania piasku i żwiru na inne cele niż zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Ochrona Środowiska chce też dopuścić do amatorskiego połowu ryb w okresie całego roku, oraz łodzie z napędem spalinowym. Do tej pory były sezonowe ograniczenia.

Budżet nas plus

Wyszogród jest jednym z nielicznych miast i gmin, gdzie nie zaplanowano w 2018 roku deficytu. Wprost przeciwnie, radni gminy zdecydowali, w czasie sesji 28 grudnia ubiegłego roku, zaplanować na bieżący rok niewielką nadwyżkę, którą ma być spłacony zeszłoroczny deficyt budżetowy w wysokości 84 245 zł. Są to raty kredytów i pożyczek. Tym samym samorząd Wyszogrodu chce wyjść z płatnościami na czysto.

Tegoroczny budżet przyjęty na sesji Rady Gminy i Miasta przewiduje dochód 21 742 887 złotych. Jest on porównywalny do poprzednich lat. Podobna, jak w minionych latach, jest skala wydatków. Na ten rok radni przyjęli wydatki w wysokości 21 658 642 złotych. Regionalna Izba Obrachunkowa przyjęła i zaopiniowała pozytywnie, zarówno Wieloletnią Prognozę Finansową, jak i budżet na 2018 rok – poinformowała Barbara Kopańska, skarbnik Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

Uchwały budżetowe radni przyjęli jednogłośnie i bez większych uwag.

Bogumiła Nowak

Fot. UGiM Wyszogród