Strona główna Powiat Program aktywny samorząd

Program aktywny samorząd

945
0
PODZIEL SIĘ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie już po raz piąty realizuje Program „Aktywny Samorząd”, który jest adresowany do osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie naszego powiatu. Program składa się z dwóch modułów.
Pierwszy z nich ma na celu likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową i zawiera następujące obszary i zadania:

Obszar A: likwidacja bariery transportowej:

Zadanie1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Adresowane jest do osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu ruchu ze znacznym lub umiarkowanym stopniem lub orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej, lub zatrudnionych.
Zadanie 2: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B adresowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją narządu ruchu.

Obszar B to likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oraz oprogramowania adresowane do osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu ruchu – z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lub orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do lat 18, lub w wieku aktywności zawodowej, lub zatrudnionych.
Zadanie 2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Zadanie to adresowane jest do osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu ruchu – z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do lat 18, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, które otrzymały dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego.

Obszar C: likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Adresowane jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności. Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.
Zadanie 3: Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości. Dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji: ręki, przedramienia, ramienia z wyłuszczeniem w stawie barkowym, na poziomie podudzia, na poziomie uda, na poziomie uda z i wyłuszczenia w stawie biodrowym. Zadanie adresowane jest do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych.
Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości) –
Dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji: ręki, przedramienia, ramienia z wyłuszczeniem w stawie barkowym, na poziomie podudzia, na poziomie uda, na poziomie uda z i wyłuszczenia w stawie biodrowym. Adresowane do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych.

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Jest on adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka.
Trzeba pamiętać, że termin składania wniosków w module I upływa z dniem 30 sierpnia 2017r.
Jeśli chodzi o moduł drugi – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – II termin składania wniosków przypada od dnia 1 września 2017r. do dnia 10 października 2017r. Adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Wnioski można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie lub są dostępne na stronie internetowej: pcpr.e-sochaczew.pl
Uzupełnione wnioski – we wskazanych powyżej terminach – można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65, pok. 21, tel. 46 864-18-06.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułWyprawa w Pieniny
Następny artykułArtystycznie w plenerze