Strona główna Iłów Odpowiedź wójta na list radnej

Odpowiedź wójta na list radnej

1111
0
PODZIEL SIĘ
 Zapoznałem się z Pani publicystyką w tygodniku „Express Sochaczewski”, który ukazał się  w dniu 9 maja 2017 roku. Muszę przyznać, że mam mieszane uczucia po tej lekturze. Z jednej strony cieszy mnie Pani zapał literacki i to, że chce Pani na forum publicznym poruszać sprawy Gminy Iłów. Z drugiej strony rozczarowuje mnie i martwi powoływanie się przez Panią  na niesprawdzone dane  i nader populistyczne tematy.
Jest Pani Radną Gminy Iłów od 2014 roku i początkowo, przez okres pierwszego roku po wyborze Pani na przedstawicielkę mieszkańców w Radzie Gminy, nieznajomość kwestii funkcjonowania Gminy była do zaakceptowania. Jednakże mamy rok 2017 i jest Pani Radną od 3 lat. Nietrafnie analizuje Pani posiadane dane, w szczególności to, iż  w 2016 roku wydano 57 Kart Dużej Rodziny nie jest to równoznaczne z ilością wydanych kart od początku  funkcjonowania programu. Program działa w gminie od 2014 roku i do dnia dzisiejszego wydano 491 kart dla 94 rodzin. Uprawnionych do ewentualnego skorzystania ze zwolnienia było by więc 491 osób korzystających z Karty, co daje obciążenie roczne budżetu w kwocie 50 082 zł przy założeniu, że będą to odpady segregowane. W przypadku odpadów mieszanych kwota zwiększa się do poziomu 100 164 zł rocznie. (…)
Zgodnie z przywołanym przez Panią art. 6k ust 4  ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (…)”. Tak więc podejmując uchwałę w zakresie zwolnienia tylko rodzin korzystających z Karty Rada Gminy dyskryminowałaby inne osoby o wyjątkowo niskich dochodach w gminie (ok. 677osób). Szybka i prosta analiza Pani postulatu wprowadza obciążenie budżetu gminy na poziomie 119 136-238 272 zł rocznie. (50 082-100 164 zł z tytułu Karty Dużej Rodziny, 69 054-138 108 zł z tytułu pozostałych zwolnień osób o niskich dochodach). Jako Wójt Gminy chciałbym objąć opieką wszystkie osoby, które tego  potrzebują na wyższym poziomie niż dotychczas, jednak jak sama Pani wskazała Gmina Iłów „do najbogatszych  w tym powiecie  nie należy.”
Bardzo cieszy mnie wywołanie tematu nestorów naszej gminy. Przez cały okres sprawowania funkcji Wójta Gminy Iłów kładę szczególny nacisk na współpracę z seniorami i świadczenie im pomocy. Dzięki charakterowi naszego społeczeństwa jesteśmy wspólnotą, w której osoby starsze cieszą się szacunkiem, poważaniem i wsparciem, w pierwszej kolejności rodziny, a w przypadku braku takiej pomocy – wsparciem Gminy za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gmina Iłów wspiera finansowo instytucje zrzeszające emerytów i rencistów, funkcjonuje w naszej Gminie prężny i liczny zespół muzyczny „Iłowiacy” składający się z seniorów, Gmina honoruje  90-latków.
Gmina Iłów każdorazowo rozpatruje złożone wnioski o przyznanie  usług opiekuńczych i świadczone są one zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.
Dziwi mnie, iż posiadając wiedzę o osobach, które potrzebują pomocy i wsparcia, Pani jako Radna „przyjazna społeczeństwu”(jak wskazuje Pani w swoim liście) nie poinformowała o tym fakcie GOPS-u czy też mnie. Zapewniam Panią, że udzielamy pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują. Ponadto inni Radni oraz Sołtysi aktywnie i na bieżąco współpracują z GOPS i Urzędem Gminy w zakresie potrzeb mieszkańców na ich terenie. Dla zobrazowania choćby w stopniu minimalnym rozmiarów świadczonej pomocy społecznej na rzecz osób do tego  uprawnionych przytoczę kwoty wydane w 2016 roku: domy pomocy społecznej – 65 621,84 zł, odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych oraz matek z dziećmi w Domach Samotnych Matek – 45 219,49 zł, świadczenie wychowawcze (500+) – 3 984 866,80 zł, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne – 2 499 862,87 zł, zasiłki i pomoc w naturze – 40 550,29 zł, zasiłki stałe – 110 045,77 zł, dożywianie – 129 847,70 zł i usługi opiekuńcze – 21 876,26 zł
Odnosząc się  do wysokich kosztów utrzymania Urzędu Gminy i innych jednostek, pragnę  wskazać, że sięga Pani po bardzo populistyczne ogólnikowe argumenty, które nie poparte są  analizą struktury tych kosztów. Wybiórcze rzucanie kwot jest bronią obusieczną. Wskazać należy bowiem, że diety radnych w 2016 roku wyniosły 96 272 zł (przy czym miesięcznie każdy Radny średnio otrzymuje 500 zł, które nie są w żaden sposób opodatkowane). W kwocie  przez Panią wskazanej jako koszty utrzymania Urzędu Gminy zawierają się także wynagrodzenia wynikające ze współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, prowizje sołtysów, inkasenta, zakup energii elektrycznej, przygotowanie wniosków aplikacyjnych o środki unijne. Brak takich informacji w Pani artykule wprowadza dezinformację w społeczeństwie i kreuje negatywny wizerunek pracowników Urzędu Gminy w Iłowie, którzy sumiennie  wykonują swoje obowiązki i to za nie otrzymują wynagrodzenie, zresztą niewygórowane a kształtujące się na poziomie płac minimalnych, jeżeli chodzi o poziom wynagrodzeń oferowanych urzędnikom samorządowym w naszym regionie. (…) Osobowo nasz urząd nie rozrasta się choćby z powodu warunków lokalowych. Jedyne co można zrobić to zwiększać zakresy obowiązków pracowników, za czym nie idzie adekwatny do obciążenia wzrost ich wynagrodzeń.
W końcowej części swojego listu podniosła Pani zarzut  dotyczący budowy miejsca pamięci w Henrykowie. Szanowna Pani, zna Pani historię tego obelisku lepiej niż większość mieszkańców Gminy Iłów. Doskonale Pani wie, iż powstał on z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa co łączyło się z deklaracją sfinansowania pomnika w 2016 roku ze środków tejże Rady. Zmiany polityczne w naszym kraju doprowadziły do likwidacji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i wcielenia jej w struktury IPN. Jednocześnie pomimo zaawansowania prac, odstąpiono od finansowania projektu. Zdaniem Pani osoby, które wykonały prace przy tym zadaniu powinny nie otrzymać wynagrodzenia? Przypominam Pani, że  byli to mieszkańcy naszej gminy.
Jestem otwarty na Pani pomoc w tym zakresie, jest Pani osobą komunikatywną, która wywodzi się ze struktur partii rządzącej, być może Pani argumenty trafią na bardziej podatny grunt i Instytut Pamięci Narodowej zwróci Gminie choćby w części poniesione wydatki na miejsce pamięci w Henrykowie.
Roman Kujawa
 Wójt Gminy Iłów