PODZIEL SIĘ
Zarząd Powiatu w Sochaczewie na czele ze starostą Jolantą Gonta otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Uchwałę w tej sprawie podjęto podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 26 maja br. Osiemnastoma głosami „za” i przy zaledwie jednym „wstrzymującym się”.
 Rada pozytywnie oceniła pracę Zarządu w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków powiatowego samorządu. Żaden z radnych nie zagłosował przeciw. Uchwała dotycząca absolutorium jest jedną z najważniejszych, jaką podejmuje Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego.
Procedurę absolutorium regulują przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Głosowanie poprzedziło sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu powiatu za poprzedni rok. Wykonanie budżetu zyskało pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół w Płocku. Również Komisja Rewizyjna oraz Budżetowa Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z jego wykonania.
Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu jest równoznaczne z faktem, że budżet, w tym wydatki powiatu, realizowane były prawidłowo i nie budziły zastrzeżeń organów kontrolnych. Poprzez przyjęcie tej uchwały aprobuje się jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu, choćby pod kątem poprawności rachunkowej. Ocena dla Zarządu Powiatu wyrażona w absolutorium stanowi jednocześnie wyraz rzetelności pracy wydziałów i jednostek podległych powiatowi.
Jak poinformowała Teresa Pawelak, skarbik powiatu, plan dochodów budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku został zrealizowany w kwocie 74.218.721,51 zł tj. 100,83% planu. Z kolei, jeśli chodzi o ubiegłoroczny plan wydatków został on wykonany w kwocie 70.955.337,19 zł, co stanowi 96,15% planu. Pamiętajmy, że budżet powiatu w trakcie jego realizacji był zmieniany uchwałami na skutek pozyskania dodatkowych dochodów na realizację zadań powiatu.
– Zarząd Powiatu zrealizował wszystkie zadania, jakie postawiła przed nami Rada Powiatu w ubiegłym roku. Jednak nie ukrywam, że ponownie przyszło nam działać w bardzo trudnych warunkach, szczególnie jeśli poruszymy problematykę finansową w perspektywie kosztów związanych z polityką oświatową. Po raz kolejny przypomnę, że jesteśmy zmuszeni do spłaty rat za znaczne zobowiązania, które wyniknęły nie z naszej winy. Mam tu na myśli zawyżoną subwencją oświatową, która wynika z podawanej niewłaściwej liczby uczniów w naszych placówkach, co zostało czynione w okresie rządów poprzedniej władzy powiatu. Drugim problemem związanym ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym, który także bardzo utrudnia nam pracę, jest kwestia nadal istniejącego niżu demograficznego, czego efektem jest  zmniejszający się strumień ministerialnych środków finansowych dla naszego samorządu. Przy czym należy pamiętać, że koszty stałe prowadzenia szkół wiążą się z systematycznymi, bardzo dużymi nakładami na oświatę. Na to wszystko musimy znajdować pieniądze, bo oświata jest dla nas niezwykle ważna. Nie rozkładamy rąk, tylko aktywnie staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne, oczywiście przy wydatnej pomocy dyrektorów szkół i Powiatowym Zespołem Edukacji. To przynosi efekty.
Ponadto, w roku 2016 udało nam się jako Zarządowi Powiatu wykonać dwie bardzo duże inwestycje drogowe. Mam tu na myśli przebudowę ulicy Staszica w Sochaczewie i modernizację równie ważnej drogi w gminie Nowa Sucha. Staramy się na bieżąco wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu. Stąd też bardzo cieszymy się, że udało nam się doprowadzić do zmiany lokalizacji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, a także Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Teraz obie jednostki będą funkcjonować w zupełnie wyremontowanym budynku po byłym internacie ZS RCKU. Nie tylko znacząco poprawi to komfort pracy urzędników i obsługi interesantów, ale co ważne, sprawi, że mieszkańcy powiatu, sprawy związane chociażby z uzyskaniem pozwolenia na budowę itp. załatwią w niemal jednym miejscu, bez konieczności przejeżdżania pomiędzy urzędami. Z kolei, dla Starostwa scalenie tych placówek ma docelowo przynosić korzyści w postaci oszczędności. Mimo, że ostrożnie musimy podchodzić do naszych wydatków, to w tym roku również Zarząd Powiatu zakłada sporo inwestycji i działań mających na celu poprawę komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sochaczewskiego – mówiła starosta Jolanta Gonta, dodając – W imieniu swoim jak i całego Zarządu Powiatu w Sochaczewie chciałam serdecznie podziękować Radzie Powiatu za przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2016 i udzielenie absolutorium. Jest to dla nas wyraz olbrzymiego zaufania, za co bardzo dziękuję.
 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie