Strona główna Teresin Zarząd spółki uzyskał absolutorium

Zarząd spółki uzyskał absolutorium

916
0
PODZIEL SIĘ
Gminna Spółka Wodna swoją działalnością obejmuje ponad jedną trzecią powierzchni gminy Teresin. 18 stycznia, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, spotkali się delegaci spółki, by przeprowadzić Walne Zgromadzenie Spółki.
Do szczególnych zadań Gminnej Spółki Wodnej należy m.in. wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń służących do ochrony przeciwpowodziowej, melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, czy wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych.
W porządku obrad znalazł się zarówno punkt dotyczący wyboru statutowych władz zgromadzenia, jak też przedstawienie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej. Był też czas na dyskusję i podjęcie uchwał.
Zarząd złożył sprawozdanie ze swojej działalności za 2016 rok. Przypomnijmy, że skład zarządu tworzą: przewodniczący Leszek Jarzyński, jego zastępca Mirosław Matyska i sekretarz Sławomir Mitrowski.
Budżet w wysokości 168.511,89 złotego wykorzystano na konserwację 12,84 kilometrów rowów; usunięto 8 usterek na drenowaniu; naprawiono 6 studzienek drenarskich. Na wysokość budżetu wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 93 706 złotych, w tym 79 287 złotych z budżetu gminy i 14 419 złotych z budżetu wojewody oraz rezerwy celowej Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju Wsi, a także ściągalność składki w wysokości 99,9 procenta – skrupulatnie przedstawiał informacje przewodniczący Jarzyński.
Podczas zebrania przedyskutowano problemy związane z działalnością spółki jak i plany na rok bieżący. – Zwracano między innymi uwagę, aby przepusty pod drogami zabezpieczyć przed bobrami. Szczególnie chodzi tu o ciąg drogi Szymanów – Aleksandrów – wyjaśnia Leszek Jarzyński.
Obecni na spotkaniu podkreślali też występujący problem regulacji rzek Pisi i Utraty na terenie gminy Teresin. Na zakończenie jednogłośnie udzielono absolutorium dla Zarządu.
Marcin Odolczyk