Strona główna Kampinos To będzie rok pod kreską

To będzie rok pod kreską

1028
0
PODZIEL SIĘ
W gminie Kampinos przewidziano, że w bieżącym roku wydatki znacznie przekroczą dochody. Planowany deficyt budżetowy na 2017 rok wyniesie 1 332 915 złotych. Choć to spora kwota, to – jak zapewniają w Kampinosie – w stosunku do budżetu gminy nie jest porażająca i może w ciągu roku ulec zmniejszeniu.
 Zwykle na początku roku mamy w budżet wpisane wyższe kwoty. W tym roku zaplanowane jest prawie 1 milion 333 tysięcy złotych deficytu. To przy naszym budżecie wynoszącym po stronie dochodów 23 976 703 złote nie jest dużo. W trakcie roku zadłużenie sukcesywnie zmniejsza się – mówi Hanna Dobrzyńska, skarbnik gminy Kampinos.
Mniej możliwości
Ten rok może być trudniejszy dla gminy Kampinos pod względem pozyskiwania środków unijnych. Nie sprzyja temu nowy podział statystyczny Mazowsza. Według niego gmina Kampinos jako część powiatu warszawskiego zachodniego, i zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, zakwalifikowana została do bogatszej części regionu. To spowoduje, że będą mniejsze szanse na otrzymanie dotacji unijnych, gdyż rejony bogatsze tracą dodatkowe punkty.
Na razie nikt jeszcze nie wie, jak będzie to wyglądać w praktyce, bo gminy o nowej polityce statystycznej zostały poinformowane tuż przed nowym rokiem i sprawa dopiero wyjaśni się przy kwalifikacjach nowych wniosków o środki unijne.
Na pewno coś się zmieni, ale jak to będzie wyglądać, jeszcze nie wiemy. Nowy podział będzie mieć jednak odzwierciedlenie przy pozyskiwaniu dotacji, ale na razie nie wiadomo, na jakiej zasadzie będzie się to odbywać – dodaje skarbnik gminy.
Jedno jest tylko pewne, że nowy podział statystyczny ograniczy możliwości pozyskiwania środków unijnych dla Kampinosu, choć w sumie nie jest to zamożna gmina, ale przynależna do bogatego powiatu.
Będą inwestycje
Wydatki budżetowe w gminie Kampinos zaplanowane zostały na poziomie 25 308 720 złotych. W tym ponad 22 642 000 złotych przeznaczone będzie na wydatki bieżące, a pozostała kwota około 3 666 678 złotych to wydatki majątkowe. Tak duże wydatki wiążą się w tym roku z koniecznością spłat kredytów, inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi.
W wydatkach majątkowych ujęta jest dotacja Urzędu Marszałkowskiego oraz zadania inwestycyjne z Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zaplanowano wiele inwestycji drogowych wraz z wykonaniem oświetlenia w Kampinosie, Strzyżewie, Pasikoniach i Józefowie. W sumie na inwestycje drogowe w gminie pójdzie ponad 1 385 000 złotych.
Jedną z kluczowych inwestycji w gminie będzie budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kampinosie. Koszt całej inwestycji zaplanowany został na kwotę ponad 530 tys. złotych. W tym ponad 365 tys. złotych to środki uzyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Największą inwestycją drogową w gminie będzie przebudowa ulic Skibniewskiego i Reymonta w Kampinosie. Koszt przedsięwzięcia to 618 tys. złotych, ale w cenie jest wykonanie skrzyżowań i zjazdów. Za około 100 tys. złotych wykonana zostanie dokumentacja projektowa dróg w Granicy, Łazach Leśnych, Pindalu i Kampinosie, przewidująca przebudowę mostów i ciągów dróg.

Dołożą z funduszy

Nieco ponad 17 mln złotych z tegorocznego budżetu pochłoną wydatki związane z utrzymaniem jednostek budżetowych. Największe koszty w gminie Kampinos zaplanowano na oświatę i wychowanie (około 6 mln złotych), utrzymanie administracji publicznej oraz świadczenia rodzinne (po około 3,5 mln złotych na każde), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (ponad 2,3 mln) złotych.

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano prawie 852 tys. złotych, w tym ponad 645 tys. złotych to koszty utrzymania oczyszczalni ścieków, około 800 tys. na pomoc społeczną, a także ponad 400 tys. złotych, w tym około 350 tys. złotych utrzymanie OSP. Około 767 tys. złotych pochłonie wytworzenie i zaopatrzenie gminy w wodę, gaz i energię elektryczną. Wydatki na transport i łączność to prawie 3 mln złotych. W tym dziale dołożonych zostanie ponad 255 tys. złotych z funduszy sołeckich na remonty przystanków i na   utrzymanie poboczy dróg oraz prawie 65 tys. złotych na przeprowadzenie utwardzenia dróg gminnych tłuczniem lub frezem asfaltowym. Z funduszy dołożone zostanie też na budowy i przebudowy dróg m.in. w Grabniku, Starych Gnatowicach. Kwiatkówku, Budach Żelazowskich, Podkampinosie, Łazach, Woli Pasikońskiej, w Komorowie, Strojcu oraz Kampinosie A.

Tradycyjnie, kolejny już rok fundusze sołeckie dorzucane są do inwestycji.

To jest realizowane zgodnie z życzeniem mieszkańców. Dołożenie funduszy powoduje, że więcej można zrealizować dróg. A dla mieszkańców drogi są najważniejsze – mówi Monika Ciurzyńska, wójt gminy Kampinos.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak