Strona główna Teresin Pomagą wyrwać się z nałogu

Pomagą wyrwać się z nałogu

906
0
PODZIEL SIĘ
Rada Gminy Teresin przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. Podczas sesji, jaka odbyła się w ubiegły czwartek (26 stycznia) przyjęto też Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.   Opracowany został więc system wszechstronnej pomocy skierowany do różnych grup wiekowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa lokalne projekty w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych zgodnie z najnowszą wiedzą na temat skuteczności poszczególnych strategii profilaktycznych i naprawczych – mówi Maria Wójcicka, koordynator programu w gminie Teresin.
Przyjęty program stanowi kontynuację działań zainicjowanych w ubiegłych latach.
Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, działalność wychowawczą i informacyjną, ograniczanie dostępności alkoholu, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie – wyjaśnia koordynator Maria Wójcicka.
Pieniądze z alkoholu
Ustawodawca, przekazując samorządom gminnym obowiązki w zakresie programowych zadań, zadbał o odrębne środki finansowe na ich realizację. Finansową podstawę realizacji GPPiRPA stanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Na wydatki związane z realizacją programu w gminie Teresin przeznaczono kwotę 180 tys. zł. Najwięcej, bo 41 tys. zł zaplanowano na funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych. Kwotę 39 tys. zł zarezerwowano na organizację kolonii, zaś 22 tys. zł na organizowanie czasu wolnego dla dzieci z grup ryzyka, ferie zimowe i wycieczki. Na realizację programów profilaktycznych w szkołach gminnych przeznacza się 18 tys. zł.
Przedstawiony Radzie Gminy preliminarz wydatków dotyczy również takich zadań, jak m.in. akcja letnia „Wakacje w szkole” (11 tys. zł), finansowanie leczenia osób uzależnionych (10 tys. zł), konkursy propagujące zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu (5 tys.), akcja pod patronatem PARPA „Zachowaj trzeźwy umysł” (2,5 tys. zł) i wiele innych.
Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Teresin w bieżącym roku uwzględnione zostały wskazówki wynikające z Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dodaje koordynator programu.
Do tego typu działań zalicza się zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej. Chodzi także o prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej – w szczególności dla dzieci i młodzieży. Gmina wspomaga także działalność instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Ponadto współdziała z Posterunkiem Policji w Teresinie.
Daj sobie pomóc
 Drugi profilaktycznym program – przyjętym przez samorząd Gminy Teresin na 2017 rok – dotyczy działań eliminujących zjawisko narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zakłada jego realizację poprzez działalność profilaktyczną, edukacyjną, informacyjną, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.
Źródłem finansowania są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Łączne wydatki na realizację programu w Teresinie oszacowano na 30 tys. zł. Zadania dotyczą na przykład organizowania i prowadzenia na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Na ten cel zaplanowano kwotę 9 tys. zł. Niewiele mniej (8 tys. zł) zarezerwowano na prowadzenie zajęć wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego narkotyki-przemoc (6 tys. zł).
Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym, czy zapobieganie występowania zjawiska alkoholizmu i narkomanii jest dla Gminy Teresin zadaniem priorytetowym, mającym na celu zdrowie i bezpieczeństwo swoich mieszkańców.
Przypomnijmy, że na terenie gminy funkcjonują dwa punkty konsultacyjne. Jeden z nich w Domu Parafialnym w Niepokalanowie, czynny we wtorki od 16.00 do 18.00 w miesiącach styczeń – czerwiec oraz sierpień – grudzień. Drugi mieści się na parterze Urzędu Gminy Teresin w sali nr 6. Otwarty jest w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00 od stycznia do lipca i od września do grudnia. Osoby potrzebujące pomocy mogą skorzystać też z telefonu zaufania dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Pod numer 661 500 587 dzwonić mogą w poniedziałki 16.30 –   18.30, a od wtorku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Marcin Odolczyk