Strona główna Sochaczew miasto Płacimy za tyle, ile zużyjemy

Płacimy za tyle, ile zużyjemy

869
0
PODZIEL SIĘ

Mimo podawanych wielokrotnie wyjaśnień, ciągłe kontrowersje wywołuje istnienie opłat abonamentowych. O ile jednak nikt nie dyskutuje z ich zasadnością w przypadku energii elektrycznej, tak w przypadku wody i ścieków często pojawia się jakieś „ale…”.

Ile za wodę?
Kolejny rok obowiązują takie same stawki za pobór wody. Rada Miasta Sochaczew przyjęła wtedy 3,78 netto za 1m3 wody. Odbiór ścieków komunalnych w 2012 roku wyceniony został na 8,62 zł/m3 netto. W kolejnym roku obniżono tę cenę do 8,26 zł. I od tej pory cennik dla klientów indywidualnych nie był zmieniany.
Płacimy za taką ilość wody, jaką pobierzemy. W Sochaczewie kolejny już rok z rzędu jest to dla indywidualnego klienta 4,08 zł brutto (3,78 zł netto plus 8% podatku VAT) za każdy m3 zużytej wody. Do tego dochodzi stała opłata abonamentowa w wysokości 5,85 zł brutto (5,42 netto plus 8% podatku VAT) za konkretne przyłącze.
Ile za ścieki?
Opłata za ścieki jest uzależniona od ilości pobranej wody. Jest to logiczne, biorąc pod uwagę, że większość jej zużywana jest do mycia, prania, zmywania, spłukiwania toalety. Oddawana jest więc w postaci ścieków do systemu kanalizacji, skąd trafia do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Za odprowadzanie nieczystości bytowych mieszkaniec Sochaczewa płaci 13,49 zł brutto stałej opłaty abonamentowej (12,48 zł netto plus 8% podatku VAT) plus 8,92 zł brutto (8,26 zł netto plus 8% podatku VAT) pomnożone przez ilość metrów sześciennych odprowadzonych ścieków (de facto pobranej wody). Podobnie, jak w przypadku wody, opłata abonamentowa dotyczy jednego przyłącza, nie zaś każdej osoby, która z niego korzysta.

Dodatkowy licznik
Nie cała pobrana woda trafia do kanalizacji. Przez kilka miesięcy w roku właściciele działek i ogródków przydomowych używają jej do podlewania. Wtedy zasadne jest zamontowanie tzw. podlicznika. Przechodzi przez niego ta część wody, której nie zużywamy na cele konsumpcyjne lub higieniczne. Jest to korzystne, ponieważ te metry sześcienne nie są przeliczane na odprowadzone ścieki. Tak więc, jeśli pobraliśmy 20 m3 wody, ale 2 m3 z tego zarejestrował podlicznik, to zapłacimy oczywiście za całą wodę, ale w rezultacie tylko za 18 m3 ścieków.

Opłata abonamentowa
Doszliśmy do stałej opłaty, która budzi tyle pytań. Jest to stała, niezależna od zużycia wody wielkość wyrażona w złotych na jednego odbiorcę usług, za jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Opłata naliczana jest niezależnie od tego, czy odbiorca pobierał wodę w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli nawet nie zużył ani kropli wody, to i tak opłatę abonamentową winien uiścić.
Opłata abonamentowa ustalana jest zgodnie z §2 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków „(…) stawka opłaty abonamentowej to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy. Odbiorca usług jest obowiązany zapłacić ją przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług, urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków. Do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek VAT(…)”.
Tak więc stała opłata abonamentowa naliczana jest od każdego urządzenia pomiarowego i dotyczy rozliczania konkretnej należności.

Monika Gadzińska
rzecznik prasowy
ZWiK-Sochaczew sp. z o. o.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułLEWY CZY PRAWDZIWY PODATEK
Następny artykułDotacja na most