Strona główna Powiat Kontynuacja polityki oszczędnościowej

Kontynuacja polityki oszczędnościowej

853
0
PODZIEL SIĘ
Uchwała budżetowa stanowi podstawę polityki finansowej powiatu. To nic innego, jak plan finansowy obejmujący dochody i wydatki samorządu. Jest uchwalany przez Radę Powiatu na dany rok kalendarzowy. Z końcem ubiegłego roku podczas XXIII sesji radni powiatowi przyjęli budżet powiatu na 2017 rok.
– Zarząd powiatu przyjął jako najważniejsze założenie na 2017 rok – kontynuację rozpoczętej w roku 2015, a kontynuowanej w roku 2016 polityki oszczędności wydatków bieżących, zarówno w Starostwie, jak i również w jednostkach organizacyjnych – mówiła na sesji Teresa Pawelak, skarbnik powiatu, przedstawiając radnym założenia budżetu.
Wszystkie pozycje ujęte w projekcie budżetowym powiatu na 2017 rok, mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego.
 Dochody i wydatki
Planowane dochody powiatu stanowić mają 69 253 842 zł., w tym subwencja oświatowa w wysokości 30 953 197 zł. Będzie ona mniejsza o około 600 tys. w porównaniu do roku poprzedniego. Pozostałe dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywalnego wykonania roku 2016.
Wydatki budżetu mają wynosi 68 000 641zł. Z tej puli wydatki majątkowe w kwocie 2 110 754 zł przeznaczone zostaną na inwestycje. Zaplanowano wkład własny powiatu na realizację dwóch inwestycji drogowych, w tym rozbudowę drogi powiatowej, tj. I etap – ulicy Trojanowskiej. Druga inwestycja, w przypadku pozyskania funduszy od wojewody, stanowić miałaby II etap przebudowy drogi powiatowej Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra. Pierwszy etap na odcinku około 3,5 km realizowany był w ubiegłym roku. Inwestycje te realizowane będą odpowiednio w partnerstwie z samorządem miasta oraz gminy Nowa Sucha, przy pozyskanych środkach od wojewody z projektów na modernizację dróg.
Ponadto, w budżecie zaplanowana została również spłata drugiej raty zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2011. Jest to kwota 923 976 zł. Zabezpieczono też rezerwę w wysokości 280 tys. zł. W tej kwocie mieści się rezerwa tzw. kryzysowa – 99 100 zł. Na wykup obligacji i spłatę zaciągniętej pożyczki zaplanowano 2 185 450 zł, w tym same obligacje to rząd 2 mln.
Na miarę możliwości
Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowały wszystkie komisje stałe Rady Powiatu. Do uchwały budżetowej na 2017 rok również odniosła się Regionalna Izba Obrachunkowa, opiniując dokument pozytywnie.
Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, dziękując członkom komisji za pozytywne opinie na temat przedstawionego budżetu oraz prosząc Radę Powiatu o uchwalenie i przyjęcie tej ważnej dla powiatu uchwały, przyznała, że nie jest to budżet spełniający oczekiwania Zarządu Powiatu.
– Nie jest to budżet taki, jakiego byśmy oczekiwali. Wszyscy, zarówno Zarząd, jak i Państwo radni chcielibyśmy, aby znalazło się w nim więcej pieniędzy na inwestycje. Ale mamy sytuację, jaką mamy. Jest to budżet niestety, który będzie polegał przede wszystkim tylko na administrowaniu – mówiła starosta. Jednocześnie zaznaczyła, że jeśli pojawi się możliwość pozyskania środków z zewnątrz czy to od wojewody, marszałka lub innych projektów unijnych i nie tylko na realizację inwestycji drogowych, Starostwo będzie korzystać z takich możliwości.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie